بررسی تاثیر شکل و نوع مصالح هسته پانل‏ های ساندویچی کنگره ‏ای با رویکرد تغییرشکل و اتلاف انرژی در برابر بارهای انفجاری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
عنوان دوره: چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه
نویسندگان
1دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
2عضو هیات علمی
چکیده
در عمل، احتمال وقوع انفجار در مجاورت سازه ‏‏ها وجود دارد و باید رفتار سازه ‏‏های مختلف در برابر اثرات بارهای ناشی از انفجار مورد بررسی قرار گیرد. در ساخت برخی سازه‏‏ های صنعتی و نظامی از پانل‏‏ های ساندویچی استفاده می‏‏ شود. این پانل‏‏ ها از دو ورق و یک سازه میانی به عنوان هسته پانل تشکیل شده ‏‏اند. هسته پانل در کاهش تغییرشکل و افزایش توانایی اتلاف انرژی سازه نقش به سزایی دارد. در این مقاله، رفتار پانل‏‏ های ساندویچی از جنس آلومینیوم و فولاد در برابر بارهای انفجاری مورد بررسی قرار گرفته است. در فرآیند تحلیل، دو نوع ورق موجدار مستطیلی و بیضوی برای هسته پانل‏‏ ها در نظر گرفته شده است. نتایج بررسی نشان می‏ دهد که پانل‏‏ هایی که تماما از جنس آلومینیوم می‏ باشند نسبت به نمونه‏‏ های دیگر، انرژی بیشتری مستهلک کرده ‏‏اند. پانل‏‏ هایی که فقط ورق‏‏ های آنها از جنس آلومینیم است و پانل‏‏ هایی که فقط هسته آنها از جنس آلومینیوم می‏‏ باشد، به ترتیب در مرتبه بعدی اتلاف انرژی قرار می ‏‏گیرند. بیشترین تغییرشکل در پانل‏‏ ها، متعلق به هسته‏ بیضوی است. پانل‏‏ با هسته مستطیلی کمترین تغییرشکل‏‏ را دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the Effects of the Shape and Type of Core Materials of Corrugated Panels With an Approach Deformation and Damped Energy in Blast Loadings
Authors
Soheil Sabzevari, Farzad Shahabian
Abstract
Practically there is a risk of explosion, and different structures' behavior should be examined against the effects of blast loadings. Sandwich panels are used for making some industrial and military structures. These panels are made of two sheets and an intermediate core. The core has a significant role in reducing the deflection and enhancing energy absorb of structure. In this article, sandwich panels' behavior, which are made of aluminum and steel, are examined against the blast loadings. In the process of analysis, two kind of profiles, which are: rectangular and elliptical, are considered as panel cores. The results show that all the panels that are completely made of aluminum have more damped energy than others. Those panels which have only aluminum sheets or aluminum cores are placed next to whole aluminum panels in order to damped energy level. Most of the deflections was belong to panel core with elliptical profile and the least deflection was for rectangular shaped profile.
Keywords
Blast Loading, Sandwich Panel, Damped Energy, Maximum Deflection