ارائه روشی برای مدل‌سازی تیر پیوند در قاب‌های مهاربندی واگرا
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
عنوان دوره: چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه
نویسندگان
1استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده
مهم‌ترین عامل تفاوت رفتاری قاب‌های مهاربندی واگرا با سایر سیستم‌های سازه‌ای، وجود تیر پیوند است. به همین دلیل، مدل‌سازی صحیح رفتار تیر پیوند در مدل‌سازی قاب مهاربندی واگرا، اهمیت بسیاری دارد. در روش معمول مدل‌سازی تیر پیوند، در محل تشکیل مفصل خمیری، دو مفصل خمشی و برشی را به صورت همزمان مدل می‌کنند. در این روش، در صورت حاکم شدن رفتار برشی در تیر پیوند، دورانی در دو طرف مفصل خمیری به وجود نمی‌آید. به همین دلیل، نمی‌توان به مدل‌سازی رفتار تعمیم‌یافته تیر پیوند و ارزیابی عملکردی آن مطابق آیین‌نامه FEMA 356، پرداخت. در این مقاله روش جدیدی برای مدل‌سازی رفتار تیر پیوند ارائه شده است. طبق این روش، در محل تشکیل مفصل خمیری، تنها یک مفصل خمیری خمشی مدل می‌شود و رفتار آن به گونه‌ای تعیین می‌گردد که معادل رفتار تیر پیوند باشد. علاوه بر ارائه روش جدید مدل‌سازی تیر پیوند، فرآیند محاسبه تغییرمکان هدف هر سطح عملکرد نیز در این مقاله شرح داده می‌شود. به منظور مدل‌سازی و تحلیل استاتیکی غیرخطی از نرم‌افزار OpenSees استفاده شده است. در انتها، برای صحت‌سنجی فرآیند محاسبه تغییرمکان هدف هر سطح عملکرد و روش مدل‌سازی ارائه شده، نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی یک قاب مهاربندی واگرای فولادی دوبعدی ارائه و مقایسه می‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
An approach for modeling link beam in eccentrically braced frames
Authors
Seyed Rohollah Hoseini Vaez, Ehsan Dehghani, Mohammad Ali Fathali
Abstract
The presence of the link beam, created by offsetting the point of action of the braces that frame into a beam, is primarily responsible for both the high stiffness of the frame and the good ductility characteristics. For this reason, the proper modeling of the link beam behavior is important in EBF modeling. In the commonly used modeling of the link beam, at the location of the plastic hinge formation, two flexural and shear hinges are modeled simultaneously. In this method, in the case of shear behavior in the link beam, there is no rotation on both sides of the hinge. Therefore, it is not possible to model the generalized behavior of the beam and evaluate its performance in accordance with the FEMA 356. In this paper, a new method for modeling the behavior of the link beam is presented. According to this method, only a flexural hinge is modeled at the location of the plastic hinge formation and its behavior is determined to be equivalent to the behavior of the link beam. In addition to providing a new link beam modeling method, the process of calculating the target displacement for each performance level is described in this paper. OpenSees software was used to model nonlinear static analysis. Finally, to verifying the process of calculating the target displacement for each performance level and the proposed modeling method, the results of nonlinear static analysis of a two-dimensional steel EBF are presented.
Keywords
Eccentrically Braced Frame, Link Beam, nonlinear static analysis, Modeling