بررسی تاثیر جنس خاک در موقعیت شمع در پایدارسازی شیروانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه
نویسندگان
1مدرس دانشگاه
2هیات علمی
چکیده
یکی از راهکارهای کنترلی و پیشگیرانه در پایدارسازی شیروانی‌ها که استفاده از آن اغلب بدون ایجاد اختلال در تعادل شیروانی امکان‌پذیر می‌باشد، استفاده از شمع‌های مقاوم در تقویت درجای زمین است. استفاده از روش‌های عددی و تحلیلی در پایدارسازی شیب‌های خاکی به کمک شمع، از متد‌های متداولی است که توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این مقاله بررسی تاثیر جنس خاک در موقعیت شمع در پایدارسازی شیروانی با استفاده از نرم افزار PLAXIS می‌باشد. نتایج حاصله از این تحلیلها نشان می‌دهد که نتایج در خاک‌های ماسه‌ای و رسی متفاوت می‌باشد و این نشان‌دهنده این است که نوع و جنس خاک در عملکرد شمع تاثیرگذار است و در نسبت قرارگیری مکان در شیروانی و همچنین تاثیر زاویه شمع در خاکهای مختلف، اثرگذار خواهد بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Studying the Effect of Soil Type on Stabilization of the Slope in Pile Position
Authors
Seyyed Mehdi Radeghi Mehrjou, Mehdi Mokhberi, Arash Motamediyan, Seyyed Ashkan Mousavi
Abstract
One of the control and preventive measures in the stabilization of the slopes is using the resistant piles in the strengthening the ground. These resistant piles do not disorder the balance of the slopes. Using numerical and analytical methods in stabilizing the soil slopes by the help of the piles is a common method which has been studied by various researchers. The purpose of this paper is studying the effect of soil type on stabilization of the slope in pile position using PLAXIS software. The results of these analysis show that the results are different in sandy and clay soils. Thus, these results show that the type of soil is effective on the pile function and they are also effective in the ratio of the placement in the slope as well as in the impact the angle of the pile in different soils.
Keywords
Type of Soil, Pile, Stabilization of the Slopes, PLAXIS