تهیه منحنی‌های شکنندگی سازه‌های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش تحلیل دینامیکی افزایشی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
عنوان دوره: چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه
نویسندگان
1کارشناس ارشد زلزله، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2عضو هیات علمی
3دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
چکیده
به دلیل وجود زمین‏‌لرزه‏‌های فراوان و مخرب و همچنین تلفات مالی و جانی بی‏شماری که تا به حال اتفاق افتاده است، به ابزاری نیاز است که نشان دهنده رابطه بین اندازه زمین‏‌لرزه و خسارت باشد. منحنی‏‌های شکنندگی این ابزار را در اختیار می‏‌گذارند. این منحنی‌ها در واقع احتمال فراگذشت یک شاخص خسارت از یک مقدار حدی را بر اساس شدت‌های مختلف، مشخص می‌سازند. تهیه این منحنی‌ها عمدتا با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی و مقیاس‌های مختلف انجام می‏‌شود. در این پژوهش منحنی‌های شکنندگی با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزایشی برای قاب‏‌های با مهاربندی واگرا با تعداد طبقه 4و 8 رسم گردیده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که، در تحلیل دینامیکی افزایشی، مقدار شتاب طیفی متناظر با احتمال فراگذشت سطح IO از 100% برای قاب‌های 4و 8 طبقه، به ترتیب، 1/32 و 0/96 می‌باشد. همچنین مقدار شتاب طیفی برای احتمال فراگذشت سطح LS از 100% برای همین قاب‏‌ها به ترتیب 1/56 و 1/52 می‌باشد که این مقدار برای احتمال فراگذشت سطح CP از 100%، برای قاب‌های 4و 8 طبقه، به ترتیب 2/2 و 1/76 برآورد می‏‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Producing Fragility Curves for Eccentrically Braced Frames by Incremental Dynamic Analysis Method
Authors
Rasool Mashhad, Farzad Shahabian, Soheil Sabzevari
Abstract
Despite the numbers of destructive earthquakes and losses that had happened, there's a need for a tool which shows relation between damage level and earthquake intensity. Fragility curves provide this tool. In order to measure the damage, damage indexes can be defined in a way to correspond to the failures. These damages can be related to the fragility curves of earthquake severity. These curves actually determine the probability of exceedance of damage index from a limited amount based on different intensities. These curves are mainly produced by analyzing time history and different scales. The endurance time method solved the problems of scaling and longtime analyzing process by using specific accelerograms. In this research fragility curves has drawn up using time history method for 4 and 8 stories eccentrically braced frames. The results show that, in incremental dynamic analysis, the amount of acceleration corresponding to the probability of passing the IO surface from 100% for frames 4 and 8 floors is 1.32 and 0.96 respectively. Also, the spectral acceleration for the probability of passing the LS level from 100% for the same frames is 1.56 and 1.52, respectively. This value is estimated to be 2.2 and 1.76 for the CP level of 100%, for frames 4 and 8, respectively.
Keywords
Eccentrically Braced Frames, Incremental Dynamic Analysis Method, Fragility curve