بهینه سازی قاب های فولادی با الگوریتم ژنتیک و روش طراحی ASD
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دکتری مهندسی عمران زلزله،استادیار دانشکده فنی مهندسی عمران دانشگاه قم
2قم-خیابان توحید-خیابان جوادالائمه(ع)-انتهای کوچه 22-12 متری سلیم آبادی-کوچه اول سمت چپ-پ7
3دکتری عمران بتن،دانشیار دانشکده فنی مهندسی عمران دانشگاه قم
چکیده
در چند دهه اخیر استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی سازه ها مورد توجه بسیاری بوده و سازه های فولادی و بتنی با هدف بهینه سازی وزن مورد بررسی قرار گرفته اند. بهینه سازی هنر یافتن بهترین جواب در بین وضعیت های موجود است. بهینه سازی سازه ها، هنوز هم مساله نسبتا جدیدی محسوب می شود و پیوسته از نظر روش ها و رویکردها در معرض تغییرات سریع قرار دارد. بهینه سازی سازه های فلزی با استفاده از روش طراحی ASD همانند روش طراحی LRFD یکی از چالش ها در این زمینه است. در این مقاله تابع هدف وزن سازه بوده که در رابطه مستقیم با هزینه آن قرار دارد. مدل های طراحی به صورت مجزا بهینه شده و با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و با روش طراحی ASD مورد ارزیابی قرار گرفته اند. مقطع تیرها و ستون ها به عنوان متغیرهای طراحی فرض شده اند و محدودیت های آیین نامه مبحث دهم به صورت قیود طراحی در نظر گرفته شده اند. در انتهای مقاله نمودارهای مربوط به میزان تنش ها و وزن بدست آمده نتایج مطلوبی را نشان می دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Optimization of Steel Framing with Genetic Algorithm and Allowable Stress Design ASD
Authors
masoud mahmodabadi, Mahdi Qom, Mohammadreza Adlparvar
Abstract
In the last few decades, many scholars pay attention to use of structural optimization and assess the steel and concrete structure in order to optimize the weight. Optimization is art of finding the best response among available conditions. Optimization of structures is relatively new main problem and is always subjected to growing changes in terms of approaches and methods. Optimizing steel structures by means of ASD, like Load and Resistance Factor Design (LRFD), is one of important challenges in this respect. In this study, objective function is weight of structure that has direct relation with the cost. Design models are optimized separately and are evaluated by means of genetic algorithm and allowable stress design. Cross sections of beams and columns are assumed as design variable and then limitation of regulation (tenth discussion) is accepted as design constraints. Diagrams associated with stress and weight show desirable results at the end of paper.
Keywords
Optimization, Genetic Algorithm, steel structures, allowable stress design ASD method