ارزیابی دوام چرخه عمر سازه های بتن مسلح (مطالعه ای بر ساختمان های مسکونی)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1بلوار استقلال خیابان شبان کوچه 1+8 ساختمان پاییزان واحد 3.
2موسسه آموزش عالی ارم شیراز
چکیده
با تمرکز کنونی بر روی مفهوم پایداری، لازم است که اثرات زیست محیطی ساختارهای بتنی به خوبی مورد بررسی قرار گیرند. به منظور بهبود دوام و پایداری صنعت بتن در مناطق مختلف، ضروری است که اثر تغییرات منطقه ای با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی-اقتصادی متنوعی که در هر منطقه وجود دارد مورد مطالعه قرار گیرند. علاوه بر این، معرفی مفهوم ارزیابی دوام چرخه زندگی در صنعت ساختمان حائز اهمیت میباشد چراکه می تواند همه اثرات زیست محیطی در فرآیند عمر سازه را بصورت سیستماتیک اندازه گیری کند. به همین منظور، مطالعه حاضر با هدف مرور روش های موجود در ارزیابی دوام چرخه زندگی و مطالعه مراحل ساخت و موادی که بطور قابل توجهی بر محیط زیست اثرگذار هستند صورت پذیرفته. همچنین درک ارتباط میان پایداری سازه های بتنی و شرایط منطقه ای با بررسی صنعت بتن در ساختمان های مسکونی بتنی انجام شده است. در طی این مطالعه، چارچوب پیشنهادی برای ارزیابی چرخه زندگی ساختارهای بتنی در مناطق خاص ارائه شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Life Cycle Durability Assessment of Reinforced Concrete Structures (a Study on Residential Buildings).
Authors
Farnaz Jahandideh, Seyed Abolghasem Kami Shirazi
Abstract
Today with the current focus on sustainability, it is necessary to evaluate concrete’s structures environmental impact properly. In order to improve the durability and sustainability of the concrete industry in different regions, it is essential to understand the effect of regional context considering the widely varying social-economic conditions present in concrete residential buildings. Moreover, introducing the concept of life cycle Durability assessment (LCDA) to the building industry is important because it can measure every environmental impact involved in every process from cradle to grave systematically. This was undertaken to review the LCDA methods and to distinguish phases and materials that effect on the environment significantly, and also to qualitatively understand the relationship between regional context and sustainable concrete structures considering the cases of residential buildings through studies on concrete industry. Through the study, an application of the proposed framework for the life cycle assessment concerning concrete structures in specific regions is presented.
Keywords
Concrete Structure, Life cycle, Durability assessment (LCDA), sustainability, Residential Buildings