بررسی تأثیر انفجار بر رفتار دیوارهای برشی فولادی دارای سخت کننده با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1مشهد-بولوار سجاد-مابین شقایق و نیلوفر-ساختمان شماره 209-طبقه سوم-واحد 13
2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
چکیده
بهره گیری از دیوارهای برشی فولادی طی چهل سال اخیر به عنوان سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی باد و زلزله افزایش یافته است. در تحلیل‌های سازه، عموماً این گونه فرض می‌شود که خاک زیر شالوده، صلب بوده و شالوده به زمین، و به صورت کاملاً گیردار درگیر است. در این فرض علاوه بر این که از انعطاف پذیری خاک صرف نظر می‌شود، به امکان بلندشدگی شالوده از سطح زمین نیز، توجهی نمی‌گردد. پس از اعمال این اثرات بر روی سازه، مشاهده می‌شود که تأثیر پدیده اندرکنش خاک و سازه بر روی رفتار سازه، ممکن است بسته به خصوصیات خاک و سازه، به صورت تقلیل و کاهیدگی، و یا به صورت افزایش و تقویت باشد. و در نظر نگرفتن این رخدادها به عنوان شرایط تکیه گاهی در روش‌های مقاوم سازی و طراحی سازه‌های جدید، اعتماد به طراحی سازه را کاهش می‌دهد. در مطالعه حاضر به بررسی اندرکنش خاک و دیوار برشی فولادی، با در نظر گرفتن شرایط بارگذاری تحت بار انفجار و همچنین مشخصات مختلف خاک زیر دیوار، و علاوه بر آن، به تأثیر پارامترهای مختلف خاک بر رفتار دیوار برشی فولادی پرداخته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که انفجار، بر رفتار دیوارهای برشی فولادی، تأثیرگذار است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of the effect of explosion on the behavior of hardened steel shear walls considering the interaction of soil and structure
Authors
hamed mashhad, sayyed mojtaba movahedifar
Abstract
The use of steel shear walls has increased over the last forty years as a system resistant to lateral forces of wind and earthquakes. In structural analyzes, it is generally assumed that the underlying subsoil is rigid, ground-based, and fully engaging. In this assumption, besides that the soil's flexibility is neglected, it does not pay attention to the possibility of elevation of the foundation from the surface of the earth. After applying these effects on the structure, it can be seen that the effect of the interaction of soil and structure on the structure behavior may be reduced or decreased, depending on the soil and structure properties. And not considering these events as reciprocal conditions in retrofitting methods and designing new structures, reduces the confidence in structural design. In this study, the interaction of soil and steel shear walls with considering the loading conditions under the explosive load as well as the different characteristics of the soil under the wall, in addition to the effect of different soil parameters on the behavior of steel shear walls are discussed. Studies show that the explosion affects the behavior of steel shear walls.
Keywords
Interaction of soil and steel shear walls, flexible soil, Explosion, steel shear walls behavior