بررسی تاثیر مدول الاستیسیته مصالح ستون بر رفتار ستون‌های سنگی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خ سبزه میدان-خ فرعی افخرا-کوچه کیابی-ساختمان سادات-واحد 8
2هیات علمی
3مدرس دانشگاه
چکیده
جهت احداث یک سازه مناسب باید به نوعی کیفیت خاک نامناسب از لحاظ پارامترهای مهندسی ژئوتکنیک ارتقاء داده شود تا خاک در اثر نیروهای ناشی از سازه مورد نظر عملکرد مناسبی داشته باشد‌. با پیشرفت تکنولوژی هر روزه شاهد ارتقاء روش‌های اصلاح خاک و ابداع روش‌های جدید اصلاح خاک می‌باشیم. روش‌های معمول اصلاح خاک عبارتند از‌: تراکم؛ پیش بار گذاری؛ زهکشی؛ استفاده از تسلیح درجا (مانند ستون‌های سنگی یا ماسه‌ای)؛ تزریق دوغاب و تثبیت شیمیایی. تکنیک استفاده از ستون‌های سنگی، یکی از روش‌های بهسازی خاک‌های ضعیف مانند رس‌ها، سیلت‌ها و ماسه‌های سیلتی می‌باشد که کارایی و سازگاری آن با محیط زیست ثابت شده است. هدف از این مقاله بررسی تاثیر مدول الاستیسیته مصالح ستون بر رفتار ستون‌های سنگی می‌باشد. تحلیلها با استفاده از نرم افزار PLAXIS انجام شده است. نتایج حاصله از این تحلیلها نشان می‌دهد که با افزایش میزان مدول الاستیسیته مصالح ستون ، میزان نشست و جابجایی ستون‌های سنگی کاهش یافته و نسبت سختی مصالح ستون و خاک اطراف بین 2 الی 6 درصد مناسب می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Studying the Effect of Elasticity Modulus of Column Materials on the Behavior of Stone Columns
Authors
Seyyed Mehdi Rasht, Mehdi Mokhberi, Seyyed Ashkan Mousavi, Arash Motamediyan
Abstract
To construct a suitable structure, the quality of the inappropriate soil should be improved in terms of geotechnical engineering parameters so that the soil have a good performance due to the structural forces. By the development of technology, we can see the improvement in the soil improvement methods and the innovation in the new soil improvement methods. The common soil improvement methods are as follows: compaction; overloading, drainage, using insitue reinforcement (such as stone or sand columns), slurry injection and chemical stabilization. The technique of using stone columns is one of the poor soils improvement methods such as clays, silts and silty sands which has been proved their efficiency and their environmental compatibility. The purpose of this paper is studying the effect of elasticity modulus of column materials on the behavior of stone columns. The analysis have been done through PLAXIS software. The results show that by increasing the elasticity modulus of column materials, the amount of stone columns settlement and displacement will be decreased, and the stiffness ratio of column materials and the surrounding soil will be suitable between 2 and 6 percent
Keywords
soil improvement, Stone Columns, Elasticity Modulus, PLAXIS