بررسی تاثیرات ناشی از فرآیند تولید بتن بر روی محیط زیست و سلامت کارکنان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1تهران سعادت آباد بلوار فرهنگ نبش کوچه عرفان پلاک 33 ساختمان پتروپارس واحد مدیریت HSEQ
2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
چکیده
فرآیند تولید بتن دارای مخاطرات مختلفی از نظر بهداشتی و محیط زیستی می‌باشد. از این رو، مطالعه حاضر در زمینه شناسایی و ارزیابی این مخاطرات به انجام رسید. در بخش اول مخاطرات محیط زیستی با استفاده از روش EFMEA و در جلسات طوفان ذهنی شناسایی شده و برای بدست آوردن سه مولفه اصلی شدت پیامد، احتمال وقوع رویداد و گستره آلودگی، از جداول مربوطه استفاده شده و نتایج حاصله در کاربرگهایی از پیش طراحی شده، وارد گردید و در نهایت اعداد اولویت ریسک از حاصلضرب این سه مولفه بدست آمد. پس از ارزیابی ریسک، از مجموع 15 ریسک شناسایی شده، تعداد 4 عدد در محدوده ریسک خیلی زیاد، 4 عدد در محدوده ریسک زیاد، 4 عدد در محدوده ریسک متوسط و 3 ریسک در محدوده ریسک کم قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک ویلیام فاین، ارزیابی ریسک مواجهه افراد با مخاطرات ناشی از فعالیتهای مختلف همانند تکنیک قبلی در جلسات طوفان ذهنی انجام گرفت. که از 41 ریسک شناسایی شده، 29 ریسک در محدوده ریسک زیاد، 11 عدد در محدوده متوسط و 1 عدد در محدوده کم ارزیابی شد و در ادامه میزان هزینه لازم جهت اجرای اقدامات کنترلی نیز استخراج گردید. که اقدامات کنترلی در نظر گرفته شده برای عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات دارای بیشترین مقدار هزینه نسبت به سایر اقدامات کنترلی می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect Analysis of Concrete Production Process on Environment & Employee Health
Authors
Fatemeh Tehran, Mojgan Zaeimdar, Roxana Moogouei
Abstract
In this study, health and environmental risks have been assessed by "William Fine" & "Environmental failure mode & effect analysis (FMEA)" Techniques. For assessing environmental Hazards, main elements (Severity, occurrence Frequency and Contamination Range) scored by experts’ judgment in the EFMEA worksheets. 14 risks have been identified related to environmental hazard by multi place of these three elements, which 4 risk allocated in very high risk level, 4 High risk and 4 medium risk and 1 low risks have been calculated. In second risk assessment and put controls in place, very high and high risks were eliminated and low risk increase to 14. Such as EFMEA technique, 3 main elements for William fine technique also scored by experts’ judgment in the William Fine worksheets. From 41 risks which had been identified related to Health hazards, 29 high risk, 11 medium risk and 1 low risks have been calculated. Then the budget dedicated to the remedial actions has been defined after calculating the risk levels. It shows that control measurements budget for preservation and maintenance activity is very high rather than others.
Keywords
concrete, Environment, Employee Health