بررسی قاب‌های فولادی صلب ویژه در برابر زلزله، با در نظر گرفتن تأثیرات اندرکنشی خاک و سازه
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1بلوار آزادی - آزادی ٥١- پ ٢١٣
2استاد
چکیده
در طراحی سازه‌ها معمولاً خاک زیر شالوده صلب فرض شده و از انعطاف‌پذیری آن در پاسخ لرزه‌ای سازه صرف‌نظر می‌گردد. با لحاظ نمودن رفتار انعطاف‌پذیر خاک در پاسخ لرزه‌ای سازه انتظار می‌رود پاسخ سازه تحت تأثیر سیستم دینامیکی جدید قرارگرفته و تغییر شکل‌های سازه در هنگام زلزله تحت تأثیر اندرکنش خاک، شالوده و سازه قرار گیرد. درواقع در زمان وقوع زلزله معمولاً سازه دچار حرکت گهواره‌ای شده و فرض گیردار بودن کف ستون‌ها دقت پاسخ‌های سازه را کاهش می‌دهد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر اندرکنش خاک و ایجاد حرکت گهواره‌ای بر روی پاسخ قاب‌های فولادی صلب ویژه است که در این راستا پاسخ ساختمان‌های ده و بیست طبقه فولادی دارای قاب صلب ویژه در دو حالت وجود و عدم وجود اندرکنش خاک و سازه تحت تأثیر آنالیز دینامیکی در نرم‌افزار المان محدود (Abaqus) موردبررسی قرارگرفته است. نتایج آنالیزها نشان می‌دهد، تحلیل عملکرد سازه با در نظر گرفتن وجود اندرکنش، منجر به تغییر پاسخ‌های سازه ازجمله برش پایه، نیروی محوری و تغییر مکان‌ها می‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of special rigid steel frames against earthquake, taking into account the interaction effects of soil and structure
Authors
Mehdi Mashhad, Seyed Mojtaba Movahedi Far
Abstract
In the design of structures, the soil is usually considered to be rigid under the foundation and its flexibility in the response to the structural shiver is ignored. Considering the flexible behavior of the soil in the response of the structure's shiver, it is expected that the structure response will be influenced by the new dynamic system and the structural deformations during the earthquake will be affected by the interaction of the soil, foundation and structure. In fact, at the time of the earthquake, the structure is usually rocked, and the hypothecation of the column floor reduces the accuracy of the structural responses. The purpose of this study was to investigate the effect of soil interaction and rocket motion on the response of special rigid steel frames. In this regard, the response of 10 and 20 steel structures with special rigid frame in two modes of existence and absence of interaction between soil and structure under the influence of analysis The dynamics of the limited finite element software (Abaqus) has been reviewed. The results of the analyzes show that the structural performance analysis, taking into account the interaction, leads to changes in structural responses such as basement cutting, axial force and displacement.
Keywords
Interaction effect, Earthquake, special rigid steel frames, Dynamic analysis