مقایسه روش های ASTM و ISRM در تعیین سختی چکش اشمیت و کارایی آنها در برآورد مقاومت فشاری مصالح ساختمانی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
لرستان- خرم آباد- میدان تختی - ابتدای بلوار جانبازان - جنب تعزیرات حکومتی- مجتمع یکتا - بلوک 2 - طبقه 3- واحد 3 - کد پستی 6815863148
چکیده
هدف از این تحقیق مقایسه روس های ASTM و ISRM در تعیین سختی چکش اشمیت و همچمیم کارایی آنها برای برآورد مقاومت مصالح ساختمانی می باشد. برای این هدف، هفت نمونه سنگ گرانیت و مرمر از کارخانه های سنگبری اطراف شهر شیراز تهیه شد. سپس نمونه های سنگ به آزمایشگاه منقل شدند. از بلوک های سنگ مغزه های لازم برای آزمایش های پیش بینی شده تهیه سد. سختی چکش اشمیت نمونه ها بر اساس استانداردهای ASTM و ISRM تعیین شدند. مقاومت فشاری نمونه ها بر اساس استاندارد ISRM تعیین شدند. آنالیز رگرسیون ساده بین مقاومت فشاری تک محوری نمونه ها و سختی چکش اشمیت برقرار شد. مطابق نتایج آنالیزهای رگرسیون، مقاومت فشاری تک محوری همبستگی بهتری با سختی چکش اشمیت (با ضریب تعیین 0.85) بر اساس روش ISRM دارد. در صورتی که همبستگی بین مقاومت فشاری تک محوری و سختی چکش اشمیت بر اساس روش ASTM ضعیفتر و دارای ضریب تعیین 0.74 می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A comparative study of ISRM and ASTM methods for determination of Schmidt hardness and their performance to estimate the uniaxial compressive strength of construction materials
Authors
Khorramabad
Abstract
Measuring uniaxial compressive and Brazilian tensile strengths (UCS and BTS) using standard laboratory tests are time consuming, tedious and expensive. Moreover, it requires a large number of well-prepared rock cores that is often not, particularly in soft or highly jointed rock masses. The purpose of this study is to compare the ISRM and ASTM suggested methods for determination of Schmidt hardness (Sh) and their performance to estimate the rock strength. For this, seven granite and marble samples were collected from the processing plants around Shiraz, Fars province, Iran. The Sh of samples was obtained based on ISRM and ASTM suggested methods. Thus, uniaxial compressive strength test (UCS) was used to determine of samples strength. Simple regression technique was applied to investigate of correlation between samples UCS and Sh. According to regression analysis, the UCS shows a better correlation with Sh based on ISRM, R2= 0.85, when compare with ASTM method, R2=0.74.
Keywords
ASTM, Correlation, ISRM, Schmidt hardness, uniaxial compressive strength