بررسی شکل پذیری اتصالات خمشی تیرهای بال پهن
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1میدان ارک خ 17 شهریور روبروی شیرنی سرای ارک پ562
2عضو هیات علمی
چکیده
در این مقاله به مطالعه و بررسی رفتار چرخه ای اتصالات خمشی تیرهای بال پهن به ستون های سیستم قاب درختی پرداخته می شود. سیستم ستونهای درختی از اتصال قطعات کوتاه تیر به ستون که در محل کارخانه جوش داده می شوند تشکیل می گردد. تا در محل پروژه پس از برپایی قسمتهای دیگر سازه به آن ملحق شوند. جهت بهبود شکل پذیری اتصال ستون درختی پیشنهاد استفاده از تیر های بال پهن برای تیر رابط بررسی گردید. بدین منظور چندین نمونه در حالتهای مختلف هندسی جهت تعیین رفتار تیرهای بال پهن پیشنهاد و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله از تحلیلهای غیر خطی المان محدود حاکی از اثر بخش بودن آن در بهبود جزئیات اتصال و کاهش قابل ملاحظه در تمرکز تنش و کرنش پلاستیک مورد تقاضا، در جوش شیاری بال تیر می باشد. تمامی مدلهای پیشنهادی مورد تحلیل با تشکیل مفصل پلاستیک در ناحیه ای دورتر از محل اتصال تیر به ستون یک رفتار شکل پذیر مناسب بدون هیچ گونه شکست را از خود نشان دادند. نتایج بدست آمده مشخص می کند که استفاده از تیر های بال پهن به طور مشخصی در کاهش پتانسیل شکست مؤثر است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A study on the moment resisting joints ductility in the taperd beams
Authors
alireza zanjan, yousef hosseinzadeh
Abstract
In this article the cyclically behavior of moment resisting joints in taperd beams Which is connected to columns of the tree – framed system has been studied. The tree – column system consisted of short beam – column pieces which is welded in the factory. Then they added to other parts of the structure in site. In order to improve the ductility of the joints , use of taperd beams was considered. So, in order to determine taperd beams behavior,some geometrically various models were suggested and then studied. The nonlinear analysis results show that it’s been effective in improving the joints details and considerable decreasing in plastic stress-strain concentration which is demanded along welded flange. All of the suggested models showed a proper and ductile behavior without any failure forming a plastic hing far from the beam – column connection.the results determine that using taperd beams is definitely effective on decreasing failure potential
Keywords
moment resisting joints, plastic strain, Ductility, cyclically behavior, taperd beams