بررسی مقایسه‌ای اثر انواع مهاربندهای فولادی بر لنگی‌برش در سیستم لوله‌ای ساختمان‌های بلند
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تبریز - میرداماد - خیابان دانش - مجتمع مروارید - بلوک 1 - طبقه 2
2تبریز-دروازه تهران- مجتمع دانشگاه آزاذ اسلامی تبریز
چکیده
سازه قاب‌محیطی، یکی از مناسب‌ترین فرم‌های سازه‌ای ساختمان‌های بلند می‌باشد. هنگامی که سازه تحت نیروهای جانبی قرار می‌گیرد، ستون‌های دو وجه مخالف محور خنثی به صورت کششی و فشاری عمل می‌کنند همچنین، قاب‌های موازی جهت بارجانبی تحت اثر خمش در صفحه و رفتار برشی یا طره‌ای شبیه یک قاب‌صلب قرار می‌گیرند. این رفتار با توجه به انعطاف‌پذیری تیرهای کناری، باعث ایجاد لنگی‌برش شده و سبب افزایش تنش در ستون‌های گوشه و کاهش تنش در ستون‌های میانی پانل‌های بال و جان می‌گردد. هدف از این مقاله،بررسی اثرات استفاده از مهاربندها در لنگی‌برش می‌باشد به همین منظور جهت بررسی نتایج حاصل از تحلیل‌سازه‌ها، از پارامتری بدون بعد تحت عنوان اندیس لنگی‌برش استفاده گردیده است. برای بررسی تأثیر استفاده از انواع مهاربند بر اندیس لنگی‌برش، هرکدام از مهاربندها را به صورت جداگانه یک‌بار در چهار دهانه‌میانی و بار دیگر در تمام دهانه‌های قاب‌محیطی سازه مبنا قرار داده می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از مهاربند تأثیر مثبت بر اندیس لنگی‌برش داشته، به طوری که استفاده از مهاربند در تمام دهانه‌ها، باعث کاهش یکنواخت اثر اندیس لنگی‌برش در طبقات آخر شده و از طرفی مقدار کاهش اندیس لنگی‌برش منفی در این حالت، نسبت به حالت چهار دهانه‌میانی کم‌تر است. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت در بین سیستم‌های مهاربندی، مهاربند ضربدری بهترین نوع ‌مهاربند از نظر کاهش مقدار اندیس ‌لنگی‌برش و تغییرمکان طبقات می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparative investigation on the effects of different types of Steel Bracing on the Shear Lag in Tubular Structural Systems in Tall Buildings
Authors
Ali Zamani, Taleb Moradi Shaghaghi
Abstract
Tubular structure system is one of the most suitable structural form of tall buildings. When it is subjected to lateral forces, columns in two opposite sides of neutral axes response as tensional and compressive. also, the parallel frames for the lateral side are under the influence of the bend on the plate and the shear or tread behaves like a rigid frame. In addition to flexibility of peripheral beams, this mechanism causes shear lag and increases stress in corner columns and decreases stress in middle columns in flange and web panels. Purpose of this thesis is to investigate the effects of the use of brace on the shear lag, for this reason for evaluating results of structural analysis, dimensionless parameters as shear lag indexes are used. For probing effects of different braces on shear lag index, each and every one of braces in four mid-opening is put as base and then it is put as base in all peripheral openings of structure. Results indicate that using braces had a positive effect on shear lag index in higher stories, as using braces in all spans, causes steady reduction in shear lag index in higher stories and also decreasing negative amount of shear lag index in this case is lower compared to four mid-span model. At the end considering the results it can be perceived the best type of braces, between braced systems is X-braced systems according to decreasing amount of shear lag index and story displacements.
Keywords
Frame tube, Tall buildings, Brace, Shear lag index