ارزیابی عملکرد لرزه ای سیستم های دال و دیوار بتنی تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
کارشناسی ارشد عمران-زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده
سیستم دال و دیوار بتنی درجا از سیستم های متداول در ایران و سایر نقاط جهان است که به علت عملکرد مناسب آن در زلزله های گذشته، کاربرد گسترده ای یافته است. بنابراین، تحلیل آسیب پذیری و بهسازی این سیستم سازه ای از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله برای بررسی دقیق تر عملکرد این سیستم مقاوم سازه ای، تحلیل دینامیکی غیرخطی برای دو مجموعه از شتاب نگاشت های حوزه دور و نزدیک، با استفاده از نرم افزار غیرخطی PERFORM-3D، بر روی مدل های با تعداد طبقات مختلف انجام شده است. به منظور اطمینان از صحت مدل سازی ها به روش فایبر، مدل های مجزایی از پانل های پیش ساخته بتنی با استفاده از این روش در نرم افزار مذکور ایجاد شده و نتایج تحلیل آنها با نتایج مدل آزمایشگاهی پانل ها اعتبارسنجی شده است. ارزیابی آسیب پذیری در دو سطح خطر لرزه ای 475 و 2475 ساله و برای سه سطح عملکردی، عملکرد بی وقفه، ایمنی جانی و آستانه فروریزش صورت گرفته و نیاز به مقاوم سازی با هدف بهسازی مطلوب بررسی گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ساختمان های مدل شده، هدف بهسازی مطلوب دستورالعمل بهسازی لرزه ای را تامین کرده اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of Seismic Performance of Bearing Concrete Wall Systems under Near-Field and Far-Field Earthquakes
Authors
S.Hadi Rashedi
Abstract
Bearing concrete wall (BCW) system is one of the appropriate structural systems for average height buildings that based on the number of walls in plan and reduction in lateral force contribution, this system in addition to its strength against earthquake, according to volume of construction materials is economic. Therefore, vulnerability analysis and retrofitting of this structural system are of particular importance. To evaluate of BCW systems, a vast study on several models with different stories and several nonlinear analysis are performed. After 3D modeling in Perform-3D software, nonlinear dynamic analysis for two record sets of near and far field is done. To ensure the accuracy of modeling by fiber section method, the analysis results have been validated by the results of experimental models of precast concrete shear walls. Vulnerability assessment are done for risk levels of 475 and 2475 years and performance levels of IO, LS and CP and need of retrofitting with desirable rehabilitation aim is studied. The results indicated that, the models are provided desirable rehabilitation aim of seismic rehabilitation guideline.
Keywords
Concrete Bearing Wall System, nonlinear dynamic analysis, Near Field, Fiber Element