ارزیابی تاثیر خصوصیات ژئومکانیکی بر شکنندگی سنگهای آهکی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1لرستان- خرم آباد- میدان تختی - ابتدای بلوار جانبازان - جنب تعزیرات حکومتی- مجتمع یکتا - بلوک 2 - طبقه 3- واحد 3 - کد پستی 6815863148
2گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
شکنندگی سنگ، شکست سنگ بدون تغییرات شکل زیاد تعریف می گردد. این پارامتر یکی از مهمترین خصوصیات مکانیکی سنگ می باشد که برای طراحی ایمنی و اقتصادی در عملیات حفاری فضاهای زیرزمینی و استخراج سنگ‌های تزئینی از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه روش استانداردی برای اندازه گیری مستقیم برای تعیین شکنندگی سنگ وجود ندارد. از اینرو استفاده از روش های غیر مستقیم شکنندگی سنگ تعیین می‌شود. هدف از پژوهش حاضر برآورد شکنندگی تعدادی سنگ آهک بر اساس خصوصیات ژئومکانیکی شامل چگالی، تخلخل و شاخص بار نقطه‌ای می‌باشد. همچنین قابلیت حفاری نمونه‌ها بر اساس مفاهیم شکنندگی مورد بررسی قرار گرفته شده است. با توجه به داده‌های آزمایشگاهی، روابط آماری دو متغیره بین مفاهیم شکنندگی (B1, B2, B3) با خصوصیات ژئومکانیکی برقرار و ضرایب همبستگی بین آن‌ها تعیین شد. نتایج نشان می دهد استفاده از شاخص بار نقطه‌ای می‌تواند برآورد مناسبی از مفاهیم شکنندگی B2 و B3 داشته باشد در صورتی که چگالی و تخلخل اینگونه نیستند. علاوه بر این سنگ آهکهای مورد مطالعه در رده سنگ‌های با قابلیت حفاری سخت قرار می‌گیرند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of the effect of geomechanical properties on brittleness of limestone
Authors
Amin Khorramabad, Ahmad Zaloloi
Abstract
Stone brittleness is defined as rock failure without much change in shape. This parameter is one of the most important mechanical properties of rock that is important for safety and economic design in excavation of underground spaces and the extraction of decorative stone.There is currently no standard method for direct measurement of rock brittleness.Therefore, the indirect methods are used for determining the rock brittleness.The purpose of this study was to estimate thebrittleness of some limestone based on geomechanical properties including density, porosity and point load index.The drilling capabilities of samples are also studied based on the concepts of brittleness.According to the experimental data, the two-variable statistical relationships between the brittleness concepts (B1, B2, B3) with geomechanical properties were established and the correlation coefficients between them were determined.The results show that the use of the point load index can provide an appropriate estimation of the concepts of brittleness B2 and B3, while the density and porosity are not.In addition, the studied limestone are in the class of rocks with hard drilling ability.
Keywords
Brittleness, Limestone, density, Porosity, Point load index