تأثیر تقویت شتاب طیفی بر نقطۀ عملکرد سازه های فولادی مرتفع مجهز به
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1شهرک غرب - بلوار فرحزادی - انتهای خیابان سپهر - پلاک 203 - طبقه اول - واحد 1
2رئیس دفتر شمال شرق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
3مهندس ارشد سازه و زلزله مهندسین مشاور E.S.S
چکیده
با توجه به گسترش روند احداث سازه های مرتفع فولادی مجهز به قابهای محیطی و خرپاهای کمربندی و توجه به این امر که در آیین نامه های لرزه ای کشورهای مختلف، هیچ اشاره ای به این نوع خاص از سازه ها نشده است، اهمیت بررسی رفتار لرزه ای اینگونه سازه ها کاملاً احساس میگردد. در این تحقیق، ابتدا رفتار عمومی لرزه ای سازه ها و همچنین نحوۀ تعیین نقطۀ عملکرد بصورت مختصر بیان میشود و سپس 5 مدل سه بعدی سازۀ مرتفع فولادی 40 الی 60 طبقه مجهزبه قابهای محیطی و خرپاهای کمربندی انتخاب میگردد و تحلیل و طراحی سازۀ آنها بر اساس آیین نامۀ ASCE 7-10، با در نظر گرفتن سه نوع خاک: زمین سنگی، خاک سخت و خاک نرم و سطح شتاب طیفی Sa=0.35g انجام میپذیرد. سپس با انجام تحلیل رانشی مُدی بر روی کلیۀ مدلهای اجزاء محدود مورد مطالعه، طیفهای ظرفیت آنها بر اساس دستورالعمل FEMA 356 بدست آمده و نقاط عملکرد آنها با در نظر گرفتن محدودۀ شتاب طیفی 0.1g~1.0g و نوع خاک مورد نظر محاسبه میشود. سپس مشخصات نقاط عملکرد مدلها (نیروی برشی پایه و حداکثر تغییرمکان جانبی طبقۀ آخر) با توجه به محدودۀ شتاب طیفی و نوع خاک مورد نظر ، بر اساس توصیه های دستورالعمل FEMA 356 محاسبه شده و نتایج مورد بحث و بررسی قرار میگیرند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Spectral Acceleration Amplification effects on the Performance Point of Steel Framed Tube Tall Structures with Belt Trusses
Authors
Armen Assatourians, Mohammad Reza Mehrdoust, Sohrab Fallahi
Abstract
Due to development of the construction of tall framed tube steel structures and by realizing that almost none of the aseismic codes in the world have any notification about special structures of this kind, the importance of studying the seismic behaviour of such kinds of structures becomes evident. In order to fulfill this purpose, In this research, the overall structural seismic behaviour and Performance Point determination bases are briefly described. Later, 5 three dimensional 40~60 stories Framed Tube Structures equipped with belt trusses are modeled, analyzed and designed according to ASCE 7-10 code, based on 3 soil categories of Rock, Dense Soil and Loose Soil respectively, according to spectral acceleration level of Sa=0.35g. Later by performing a “Modal Push-over Analysis” on all estimated finite element models, Capacity Curves are achieved based on FEMA 356 guideline and Performance Points are computed according to spectral acceleration range of 0.1g~1.0g and estimated soil categories. At last Performance Point characteristics (Base Shear Force and Maximum Lateral Displacement of the highest story) are calculated according to spectral acceleration levels and soil categories, based on FEMA 356 guideline recommendations and final results are studied and discussed.
Keywords
Framed Tube Tall Structures, Belt Truss, Performance Point, Modal Pushover Analysis, Capacity Spectrures