بررسی عددی اندرکنش درون صفحه و خارج از صفحه میانقاب های آجری در سازه های بتنی با استفاده از میکرو مدلسازی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1استان بوشهر-برازجان-کوی آزادگان 1 خیابان ارشاد کوچه ارشاد 4 کدپستی:7561878341
2مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
چکیده
در نقاط مختلف کشور، تعداد بسیار زیادی ساختمانهای اسکلتی با میانقاب مصالح بنایی یافت می شوند. از طرفی، نیروهای زلزله در راستاهای مختلفی به سازه ها اثر می کنند، با این حال در بسیاری از موارد، بررسی تاثیر زلزله بر روی ساختمان ها تحت راستاهای متعامد و بصورت مستقل انجام می شود. این نگرش مورد میانقاب های مصالح بنایی منجر به ارزیابی غیردقیق می شود؛ چه در این میانقاب ها، رفتارهای درون صفحه و خارج صفحه به صورت توامان بر روی رفتار لرزه ای میانقاب تاثیر می گذارد. در این پژوهش با استفاده نرم افزار ABAQUS با استفاده از روش میکرو میانقاب های مصالح بنایی در سازه مدلسازی شده اند.ابتدا جهت صحت سنجی دو نمونه آزمایشگاهی انتخاب و در جهت داخل و خارج از صفحه در نرم افزار مدلسازی انجام شده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده اند. سپس رفتار درون صفحه با پارامترهای مختلف از جمله تاثیر سربارها و ابعاد سازه بررسی شده اند.در ادامه با توجه به نیاز لرزه ای درون صفحه، در سه سطح متفاوت، رفتار خارج از صفحه میانقاب بررسی شده است. از جمله نتایج بدست آمده این است که در بعضی از سطوح نیاز لرزه ای در صورت اعمال بار داخل صفحه، مقاومت خارج صفحه افزایش پیدا می کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Numerical Simulation of In-plane and Out-of-plane Interaction of Brick Masonry Infill walls in RC Frames Using Micro Modeling Approach
Authors
Borazjan, Tariq Mahdi
Abstract
There are numerous frame buildings with masonry infill walls throughout Iran. The seismic actions from earthquakes act on structures in various directions. However, in many cases, studying the effects of earthquakes are carried out by considering two perpendicular directions independently. This approach results in inaccurate estimation of the seismic response of masonry infill walls as the in-plane and out-of-plane responses of these walls simultaneously interact with each other and contribute to the response of the wall. In this study, the behavior of masonry infilled frames is numerically studied making use of finite element general-purpose software Abaqus. First, two representative infilled frames under in-plane and out-of-plane loading are calibrated. Them parametric study is performed in in-plane behavior of models with various vertical loads and lengths. Finally, the out-of-plane behavior of those models is evaluated under three different seismic demands. The results show, under certain in-plane displacements, the out-of-plane strength of the studied infill walls increases.
Keywords
Masonry infill walls, In-plane response, Out-of-plane response, In-plane and out-of-plane interaction