سیستمهای کنترل سازه وعملکردآنها در کاهش پاسخهای لرزه ای سازه در هنگام وقوع رخدادهای طبیعی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
بلوار ولایت
چکیده
در دهه های اخیر، با توجه به ابداع روشهای نوین در طراحی سازه ها، جهت افزایش ایمنی سازه ها در برابر رخدادهای طبیعی مانند زلزله و باد و همچنین ایجاد آسایش و رفاه برای ساکنان سازه ها ، تلاشهای زیادی توسط دانشمندان صورت گرفته است ؛ که در این مسیر سیستم های کنترل گوناگونی ارائه شده و تحقیقات وسیعی بر روی این سیستم ها انجام گرفته است ؛ که هر یک از این سیستمها دارای مزایا و معایبی بودند که در سیستم های نوین سعی شده است، از معایب سیستمهای گذشته کاسته و به محاسن آنها اضافه شود. با توجه به تجربیاتی که در سالهای اخیر بدست آمده، سیستم های جدید توانسته اند تا حدود زیادی نیاز بشر را برآورده سازند. سیستم های کنترل سازه، به چند گروه شامل سیستم های غیرفعال، فعال، ترکیبی و نیمه فعال تقسیم بندی می شوند. در این مقاله، هر یک از این سیستم ها توضیح داده شده و همچنین مقایسه ای بین این سیستم ها انجام شده و مزایا و معایب آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Structural control systems and their performance in reducing the seismic responses of structures during natural events
Authors
khorramabad
Abstract
In recent decades, due to the invention of new methods for designing structures to increase the safety of structures against natural events such as earthquakes and winds, as well as creating comfort and well-being for residents of structures, many efforts have been made by scientists, A variety of controls have been proposed and extensive research has been done on these systems, each of these systems has the advantages and disadvantages that the new systems have tried to reduce the disadvantages of past systems and add to their merits, and according to the experiences in recent years, new systems have been able to achieve to a large extent to satisfy human needs. Structural control systems are divided into several groups including passive, active, hybrid and semi-active systems. In this paper, each of these systems is described, as well as a comparison between the systems has been done and their advantages and disadvantages discussed.
Keywords
Control systems, active, passive, hybrid, semi-active