بررسی مقایسه‌ای استفاده از مهاربندهای بزرگ مقیاس و معمولی در کاهش لنگی‌برش سیستم سازه لوله‌ای
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1تبریز - میرداماد - خیابان دانش - مجتمع مروارید - بلوک 1 - طبقه 2
2تبریز-دروازه تهران- مجتمع دانشگاه آزاذ اسلامی تبریز
چکیده
هدف از این مقاله، بررسی اثرات استفاده از مهاربندها در لنگی‌برش می‌باشد به همین منظور جهت بررسی ‌سازه‌‌ها، از نرم‌افزار ETABS جهت مدل‌ سازی ساختمان‌ها استفاده گردیده است. برای بررسی تأثیر استفاده از انواع مهاربند همگرا بر اندیس لنگی‌برش، هرکدام از مهاربندها را یک‌بار به صورت تمام دهانه‌های مهاربندی شده و بار دیگر به صورت ابر مهاربندها، در قاب‌ محیطی سازه مبنا قرار داده می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از مهاربند تأثیر مثبت بر اندیس لنگی‌برش داشته، به طوری که استفاده از ابرمهاربندها، باعث کاهش بیش‌تر اندیس لنگی‌برش در تمامی طبقات به غیر از طبقات آخر شده و از طرفی مقدار کاهش اندیس لنگی‌برش به نوع مهاربند مورد انتخابی بستگی دارد. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت در بین سیستم‌های مهاربندی، ابرمهاربند 7 بهترین نوع ‌مهاربند از نظر کاهش اندیس ‌لنگی‌برش بوده و ابرمهاربند ضربدری نیز بهترین نوع مهاربند در کاهش تغییرمکان و دریفت طبقات می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparative investigation on the using of Mega brace and ordinary in reducing Shear Lag in the Tubular Structural System
Authors
Ali Zamani, Taleb Moradi Shaghaghi
Abstract
The objective of this study is investigating the effects of bracing usage on the shear lag, for this reason, ETABS software has been used to model buildings for structural analyses. To study the effects of various braces on the shear lag index, each of the braces is restrained in all the openings once and then they are placed in the frame of the perimeter of the base structure as Mega braces. Results indicate that using braces had a positive effect on the shear lag index in higher stories, as using Mega braces causes more reduction of the shear lag index in all stories except the last story, on the other hand, reduction of the shear lag index depends on the type of chosen bracing system. Finally, according to the results, it can be said among all of the bracing systems, Mega brace V is the best kind according to the reduced shear lag index and the X- Mega brace is also the best system according to the decreased amount of shear lag index and story displacements.
Keywords
Frame tube, Tall buildings, Brace, Shear lag index