تحلیل دینامیکی تغییرشکل های بزرگ صفحه های FGM با بازشو و سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خراسان رضوی - تربت حیدریه - روستا منظر - خیابان امامت - امامت 6 - پلاک 116
2عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
در سال های اخیر توجه ویژه ای به انفجار و اثر آن بر سازه ها شده است. در این بین، صفحه‏ ها به دلیل سطح گسترده و ضخامت کم، اغلب در برابر بارهای انفجاری دچار تغییرمکان زیاد می شوند. برای مقابله با این تغییرمکان ها می توان ضخامت صفحه را افزایش داد که به دلیل غیراقتصادی بودن مورد توجه قرار نمی گیرد. راه حل بهتر و اقتصادی تر استفاده از سخت کننده می باشد. به دلیل بعضی مسایل اجرایی ممکن است که در صفحه ها بازشو ایجاد گردد. وجود بازشو باعث تغییر رفتار صفحه ها می شود. به کارگیری صفحه های هدفمند (FGM) در صنایع مختلف به دلیل ساختار مواد تشکیل دهنده آن که از یک توزیع توانی در راستای ضخامت برخوردار است، در حال توسعه و گسترش است. در این پژوهش، با استفاده از نرم افزار اجزای محدود Abaqus، به بررسی رفتار دینامیکی تغییرشکل های بزرگ صفحه های هدفمند با بازشو و سخت کننده در برابر بارهای انفجاری پرداخته شده است. پارامترهای مورد بررسی در صفحه های دارای بازشو، درصد بازشو، نوع بازشو، مقدار جرم ماده منفجره و شرایط مرزی و در صفحه های دارای سخت کننده علاوه بر این پارامترها، تأثیر آرایش و تعداد سخت کننده ها می باشد. با توجه به نتایج تحلیل، مقدار بیشینه تغییرمکان صفحه دارای بازشوی دایره ای کاهش و بازشوی مربعی افزایش پیدا کرده است. مشاهده گردید که بیشینه تغییرمکان متعلق به صفحه بدون سخت کننده و کمینه تغییرمکان متعلق به صفحه دارای سخت کننده دوتایی متقاطع بوده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Dynamic Large Deflection Analysis of Functionally Graded Materials Plates with Opening and Stiffener Under the influence the Blast Loads
Authors
reza jome manzari, Farzad Shahabian Moghaddam
Abstract
در سال های اخیر توجه ویژه ای به انفجار و اثر آن بر سازه ها شده است. در این بین، صفحه‏ ها به دلیل سطح گسترده و ضخامت کم، اغلب در برابر بارهای انفجاری دچار تغییرمکان زیاد می شوند. برای مقابله با این تغییرمکان ها می توان ضخامت صفحه را افزایش داد که به دلیل غیراقتصادی بودن مورد توجه قرار نمی گیرد. راه حل بهتر و اقتصادی تر استفاده از سخت کننده می باشد. به دلیل بعضی مسایل اجرایی ممکن است که در صفحه ها بازشو ایجاد گردد. وجود بازشو باعث تغییر رفتار صفحه ها می شود. به کارگیری صفحه های هدفمند (FGM) در صنایع مختلف به دلیل ساختار مواد تشکیل دهنده آن که از یک توزیع توانی در راستای ضخامت برخوردار است، در حال توسعه و گسترش است. در این پژوهش، با استفاده از نرم افزار اجزای محدود Abaqus، به بررسی رفتار دینامیکی تغییرشکل های بزرگ صفحه های هدفمند با بازشو و سخت کننده در برابر بارهای انفجاری پرداخته شده است. پارامترهای مورد بررسی در صفحه های دارای بازشو، درصد بازشو، نوع بازشو، مقدار جرم ماده منفجره و شرایط مرزی و در صفحه های دارای سخت کننده علاوه بر این پارامترها، تأثیر آرایش و تعداد سخت کننده ها می باشد. با توجه به نتایج تحلیل، مقدار بیشینه تغییرمکان صفحه دارای بازشوی دایره ای کاهش و بازشوی مربعی افزایش پیدا کرده است. مشاهده گردید که بیشینه تغییرمکان متعلق به صفحه بدون سخت کننده و کمینه تغییرمکان متعلق به صفحه دارای سخت کننده دوتایی متقاطع بوده است.
Keywords
Large Deflection, Functionally Graded Materials Plates, Blast Load, Opening, Stiffener