مهار ذرات خرد شده پرتابی در روش تخریب انفجاری در سازه‌های آجری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران-میدان پونک-بلوار عدل-پایین تر از میدان عدل- کوچه حسینی-پلاک 9.
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان
چکیده
کاربرد روش تخریب انفجاری در جهان رو به گسترش است و تحقیقات پیرامون موارد کاربرد مهندسی آن در حال جریان می‌باشد. یکی از مهمترین جنبه‌های این شیوه تخریب سازه‌ها، رعایت ایمنی عملیات، با پیش‌بینی‌های لازم در خصوص عوارض ناشی از این فرایند است. مهمترین پیامد این روش، پرتاب ذرات مصالح خرد شده در نواحی چالزنی شده مانند ستون‌هاست. در این پژوهش تلاش شده که این پدیده در سازه‌های آجری مورد بررسی قرار گرفته و با انجام آزمایش بر روی یک مدل فیزیکی با مقیاس واقعی، مدلی تجربی و کارآمد ارائه شود. بر اساس آزمایش انجام شده روی مدل فیزیکی از دودکش آجری ساخته شده و تحلیل‌های رگرسیون غیر خطی، یک مدل تجربی با سه متغیر مستقل فاصله، خرج بر تاخیر و ظرفیت کششی پارچه پوششی، ارائه و پیشنهاد شد. مدل غیر خطی یاد شده، دارای ضریب همبستگی 0.88 و سطح اعتماد 95 درصد است. بررسی مقادیر تخمین زده شده از مدل و مقادیر اندازه‌گیری شده در آزمایش، دقت و تطابق خوبی را نشان داد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Throw control of crushed materials in brick structures demolition
Authors
Shobeir Arshadnejad, Masoud Ghadimi
Abstract
Recently, application of demolition technique develops in the world and researches around the field is continued widely. Safety is one of the main aspects of a demolition operation, such as fly rock or throw control of crushed materials in drilling and blasting zones of structures. In this research has been tried to survey of the process in brick structures and a physical model with actual scale (1:1) has been built. The model was demolished by a suitable drilling and blasting pattern with three different covering textiles. Based on the experience and statistical analysis has been suggested a nonlinear model with three independent parameters such as distance, charge per delay and maximum tensile capacity of the textiles. The model which it has been obtained by nonlinear regression has coefficient correlation equal to 0.88 and confidence level with 95%. A cross check graph has been drawn to compare of calculated values and measured values and the results show the suggested model has a high precision to predict of particle mass throw.
Keywords
Demolition, particle throw, covering support, experimental model