مطالعه رفتار اتصالات صلب تیر به ستون با تیرهای غیرمنشوری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1میدان ارک خ 17 شهریور روبروی شیرنی سرای ارک پ562
2عضو هیات علمی
چکیده
قابهای خمشی فولادی به عنوان یکی از سیستمهای شکل پذیر سازه ای در تحمل بارهای جانبی زلزله مورد استفاده قرار می گیرند. رفتار اتصالات صلب تیر به ستون، عامل اصلی تأثیرگذار بر رفتار قابهای خمشی فولادی است. برای تأمین ظرفیت دورانی مورد نیاز و شکل پذیری اتصالات، اتصالات از پیش تأیید شده در آیین نامه های طراحی از جمله مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران پیشنهاد شده است. در برخی از اجراهای مرسوم در کشور ایران، نوع خاصی از اجرا به کار گرفته می شود که در آن افزایش ظرفیت مقطع تیر از محل مفصل پلاستیک تا بر ستون، با بهره گیری از مقطع غیرمنشوری تیر به صورت سیستم ستون درختی فراهم می شود. این نوع اتصال، از نوع اتصالات از پیش تأیید شده نمی باشد و رفتار آنها به صورت جامع بررسی نشده است. در این مقاله رفتار چرخه ای این نوع از اتصالات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به این منظور با انجام تحلیل های اجزای محدود، عوامل تاثیرگذار بر رفتار اتصالات صلب تیر به ستون با تیرهای غیر منشوری مشخص شده و رفتار چرخه ای آنها مورد مطالعه قرار می گیرد به دلیل افزایش ارتفاع جان در طول تیرهای غیرمنشوری، احتمال ناپایداریهای موضعی جان وجود دارد. با مطالعه احتمال کمانش موضعی و ناپایداریهای جان، ظرفیت و شکل پذیری این نوع از اتصالات، با استفاده از سخت کننده های طولی و عرضی مورد بررسی قرار می گیرد که نتایج حاکی از رضایت بخش بودن آنها می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study of the Behavior of Beam-Column Moment Connections with Tapered Beams
Authors
alireza zanjan, yousef hosseinzadeh
Abstract
The steel moment resisting frames are used as a one of the ductile systems for bearing earthquake lateral forces. The behavior of rigid beam-column connections has the major effect on the steel moment resisting frames.in order to provide required rotational capacity and ductility of connections. The typical connections which is offered in design codes such as Iranian code 10th were used. In some of the common executions in Iran, a special method know tree-column is used in which the increasing of the beam section from plastic area to column’s face in provided by tapered sections. This kind of connection is not a typical so it’s behavior hasn’t been already considered. In this dissertation the hysteresis behavior of these connection will be studied. In order to make sure of FEM’s results, hysteresis experiments on real samples will be done. Then, reforming the models of finite element, if required, more parametric studies to identify the behavior of connections will be done, as identifying of drawbacks. So the possible solutions for improving their performance will be considered. Due to increase of section’s height along the length of tapered section, the unstabilities of web is possible. Studying the possibility of web unstabilities and local bucklings, the capacity and ductility of this kind of connection, assuming the possible failure mechanisms, is considered using the plastic analysis and the theory of yield lines.
Keywords
moment connections, Non-Prismatic Cross-Section, finite element analysis, cyclically behavior.ductility