بررسی اثر راستاپذیری پیش‌رونده بر پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های نامنظم در پلان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
145 متری صدوقی کوچه 47 پلاک 37
2قم، دانشگاه قم، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران کد پستی : 3716146611
3کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه قم
چکیده
مشاهدات انجام شده پس از زلزله‌های شدید، نشان داده است که سازه‌های نامتقارن ممکن است آسیب‌های شدیدی را تجربه کنند. در نظر گرفتن تحریکات لرزه‌ای از جهت فاصله از گسل، برای بررسی رفتار سازه از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا تحریکات زمین در ناحیه نزدیک گسل به دلیل اثر کم کاهندگی‌خاک، دارای محتوای فرکانسی بالاتری نسبت به تحریکات دور از گسل می‌باشند. همچنین در صورتی که شکست گسل به طرف سایت جهت‌گیری کند، عمده انرژی گسلش به شکل یک پالس با دامنه و پریود بالا، در دوره زمانی کوتاه به محل خواهد رسید که در رکوردهای دور از گسل مشاهده نمی‌گردد. وجود این دو اثر که در رکوردهای پیش‌روندۀ نزدیک گسل می‌تواند نمایان گردد، این تحریکات را عمدتاً شدیدتر و مخرب‌تر از تحریکات دور از گسل می‌سازد. در این پژوهش رفتار پیچشی ساختمان‌های نامتقارن بتن‌آرمه با سیستم دوگانۀ قاب خمشی و دیواربرشی مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس سازه‌های مورد مطالعه، محدودۀ سازه‌های 7، 12و 18 طبقه را شامل می‌شود و همچنین در ایجاد خروج از مرکزیت سختی در این سازه‌ها، به یکی از موارد رایج خروج از مرکزیت در سازه‌های واقعی توجه شده و از مقادیر مختلف خروج از مرکزیت‌، جهت ایجاد نامتقارنی استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از پاسخ سازه به رکوردهای دور و نزدیک گسل، می‌توان دریافت که پیچش در سازه هفت طبقه در رکوردهای نزدیک گسل بیشتر از رکوردهای دور از گسل است که این مسئله در سازه‌های بلندتر، در نمودارها قابل توجه نیست.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effects of Forward Directivity on Seismic Response of Irregular Buildings
Authors
Saeid Qom, Seyed Rohollah Hoseini Vaez, Sajjad Iranpoor
Abstract
Engineering structures in the vicinity of causative earthquake faults have experienced severe damage during strong earthquakes of the past decade. Earthquake ground motions, recorded in near-fault zones differ from those observed in the far-fault regions. Near-fault ground motions often possess distinct characteristics, which can have strong influence on structural response. These include the rupture directivity effect in the fault-normal direction and the fling step in the fault-parallel direction. A site in the nearfield region of the fault may experience forward directivity when the fault rupture propagates towards the site with a velocity almost equal to the shear-wave velocity of the ground medium. The resulting ground motion typically exhibits a two-sided, long-period, large-amplitude velocity pulse in the fault-normal direction. Backward directivity occurs when the fault rupture propagates away from the site. The resulting ground motion tends to be of low intensity and long duration. In this thesis buildings asymmetric torsional behavior of RC moment frames and shear wall dual system is studied. Observations made after severe earthquakes has shown that asymmetric structures may experience severe injuries. state of asymmetric Considered, is asymmetrical in plan with eccentricity of stiffness. In this research, trying is to properties of studied systems Greatly be close to the actual structures. Accordingly, the studied structures is Consist of 7, 12 and 18 story, as well as for creation of eccentricity of stiffness in the structure, Is considered to be one of common eccentricity in the real structure and various values of eccentricity used for created of asymmetry.
Keywords
Near-fault Ground Motions, respons torsionally, asymmetric structure, dual system shear wall and moment frame