ارزیابی سازه های بتنی مهاربندی شده با دیوارهای قائم بتنی در برابر بارهای انفجاری
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1شیراز -چهارراه هوابرد آپارتمان بانک رفاه بلوک 12 طبقه 4 واحد 8
2استادیار تخصصی - دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
چکیده
امنیت بناهای مسکونی، صنعتی، نظامی و استراتژیکی در برابر شوک ایجاد شده توسط انفجار ؛یکی از اهداف مهم در جهان امروز به شمار می رود. موضوع مورد مطالعه نیز در این راستا و با هدف شناخت بهتر فرایند انفجاروهمچنین رفتار سازه های بتنی مهار بندی شده با دیوارهای قائم پیوسته بتنی تحت بارگذاری حاصل از موج انفجار می باشد .در این تحقیق،مدل سازه به صورت یک قاب ساختمانی بتنی با سیستم دیوار برشی متوسط طراحی شده در برابر نیروهای زلزله و انفجارهای سطحی نیز در حالت متغیر برای ، ارتفاع دیوار برشی و ضخامت آن مورد تحلیل قرار گرفته است. به منظور انجام تحلیل های دینامیکی از نرم افزار ABAQUS استفاده شده است. همچنین بار ناشی از انفجار ها با توجه به مفروضات انفجار سطحی به صورت فشاری برسازه وارد می شود. به منظور بررسی بهتر نتایج، تنش های اصلی و تغییر مکان های سازه در دو جهت راستای دیوار برشی و عمود بر دیوار برشی مورد مطالعه قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of concrete structures braced with vertical walls against explosive loads
Authors
mozhgan shiraz, Mohamad Karkon
Abstract
The security of residential, industrial, military and strategic buildings against the shock caused by the explosion is one of the most important goals in today's world. The subject of the study is also in this direction, with the aim of better understanding the explosion process and also the behavior of concrete structures inlaid with concrete continuous walls under the loading of the explosion wave. In this research, the structure model is presented as a concrete frame with a wall system The average shear designed against earthquake forces and surface explosions has also been analyzed in the variable mode for the shear wall thickness and its thickness.
The ABAQUS software has been used for dynamic analysis. Also, the load caused by the explosions is compressed according to the supposition of surface explosion. In order to better evaluate the results, the main stresses and structural changes in two directions along the shear wall and perpendicular to the shear wall have been studied.
Keywords
Shear Wall, Ground Blast, Earthquake Force, Concrete Structures