بررسی تاثیر کاهندگی بر ظرفیت فروریزش قاب های خمشی فولادی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
2سعادت آباد- میدان سرو-میدان بهرود-خ عابدی-بلوار ذبیحی- مجتمع پاسارگاد-بلوک G3-واحد 11
چکیده
در این پژوهش اثر کاهش مقاومت و سختی اتصالات بر فروریزش سازه های قاب خمشی فولادی بررسی شده است. هدف تعیین حاشیه اطمینان قابهای خمشی ویژه فولادی در برابر فروریزش با استفاده از رویکرد احتمالاتی دستورالعمل FEMA-P695 است. بدین منظور ظرفیت فروریزش 14 مدل قاب خمشی ویژه فولادی (4 مدل با پریود بلند و 3 مدل با پریود کوتاه با دهانه‌های 5 و 8 متر) تحت اثر 22 زوج رکورد زلزله مورد مطالعه قرار گرفته است. برای مدل سازی و آنالیز از نرم افزار Opensees استفاده شده است. در این راستا ابتدا با استفاده از آنالیز پوش‌آور، پارامترهای موثر بر ظرفیت فروریزش سازه محاسبه شده و سپس سطوح عملکردی فروریزش از طریق آنالیز IDA و با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های تحریک لرزه‌ای محاسبه شده اند. در نهایت نیز حاشیه اطمینان سازه ها در برابر فروریزش محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که قابهای خمشی دارای اتصالات متفاوت که بر اساس پارامترهای لرزه ای آیین نامه های طراحی موجود طراحی شده اند دارای حاشیه اطمینان قابل قبولی در برابر فروریزش می باشند
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of Degradation on Sideway Collapse Capacity of Steel Moment Frames
Authors
Saied Bazvand, Tehran
Abstract
In this paper, strength and stiffness degradation effects on collapse capacity of steel moment frames are investigated. The aim is to determine the safety margin of steel moment frames against collapse by using FEMA-P695 methodology. For this reason, 14 special steel moment frames (SMRFs) are modeled including 4 long-period and 3 short-period structures with 5 and 8 meter bays lengths. These frames cover a range of short-period to long-period structures. First, pushover analysis is carried out and the capacity curves are compared. Target displacements are calculated and then seismic parameters including Ω0 and µT are determined. Results show that shorter structures possess higher ductility than larger ones. Second, incremental dynamic analysis (IDA) is carried out to understand the behavior of the structures from elastic to collapse state. Median IDAs are calculated and compared to obtain R factor. Also, collapse capacity of the structures is calculated by IDAs considering uncertainties in ground excitations. In the last step, margins of safety (CMR) are calculated for structural groups. Results show that short-period structures experience larger CMRs since they have more ductility capacities.
Keywords
degrading behavior, Collapse capacity, strength degradation, FEMA-P695, steel moment frame