طراحی لرزه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از "روش ضریب زلزله ی اصلاح شده"
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
16571958613 ملایر، خیابان پارک، بن بست الماس
2هیئت علمی دانشگاه ملایر
چکیده
روش های رایج در طراحی لرزه ای سازه ها شامل دو روش نیرویی و تغییرمکانی می باشد. هر یک از این دو روش، دارای مزایا و معایبی هستند که همین موضوع باعث شده است که در سال های اخیر، محققین با ترکیب روش های نیرویی و تغییرمکانی، روش های طراحی لرزه ای مرکب را معرفی کنند. هدف از ارائه ی این مقاله، معرفی روش مرکب جدیدی با نام "روش ضریب زلزله ی اصلاح شده" می باشد. این روش از ترکیب روش نیرویی ویرایش چهارم استاندارد 2800 و روش تغییرمکانی ارائه شده در تجدید نظر اول نشریه ی 360 حاصل می شود. در این روش، ضریب رفتار و ضریب بازتاب با مشاهده ی رفتار واقعی سازه و با در نظر گرفتن زمان تناوب تحلیلی سازه تعیین می شوند. به منظور تعیین ضریب رفتار در این روش، از تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش اور) استفاده می شود. برای ارزیابی روش پیشنهادی، سه قاب خمشی فولادی 3، 6 و 9 طبقه با شکل پذیری ویژه و دارای 3 دهانه به طول 5 متر، به دو روش نیرویی استاندارد 2800 و روش پیشنهادی این مقاله، طراحی شده و پاسخ های مختلف آنها مورد مقایسه قرار گرفته است. روش پیشنهادی در قاب های 3، 6 و 9 طبقه علاوه بر تأمین عملکرد ایمنی جانی در تغییرمکان هدف، توانست به ترتیب 242، 601 و 840 کیلوگرم نیرو، کاهش وزن اسکلت قاب را نیز به همراه داشته باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Seismic design of steel moment resisting frames using "Modified Earthquake Coefficient Method"
Authors
Alireza Darabi, Jalal Akbari
Abstract
The current methods in seismic design of structures include force or displacement based method. Each of these two methods has advantages and disadvantages which the same thing has led the researchers to introduce compound seismic design methods in recent years by combining force and displacement methods. The purpose of this paper is introducing a new combined method called "Modified Earthquake Coefficient Method". This method is derived from the combination of the force method of the fourth edition of the Iranian seismic code (Standard no.2800) and the displacement method presented in the first revision of the instruction for seismic rehabilitation of existing buildings (Publication no.360). In this method, the coefficient of behavior and reflection coefficient are determined by observing the actual behavior of the structure and taking into account the analytic period of the structure. In order to determine the behavior coefficient in this method, nonlinear static analysis (pushover analysis) is using. In order to evaluate the proposed method, moment resisting frames with special ductility were designed in 3, 6 and 9 story frames based the force method of standard 2800 and the proposed method of this paper then their various responses have been compared. The proposed method in 3, 6 and 9 story frames in addition to providing the life safety function at target's displacement respectively reduced 242, 601 and 840 kgf the weight of the frames.
Keywords
Combined seismic design method, Modified earthquake coefficient method, Steel moment resisting frame with special ductility, Analytical period of structures, nonlinear static analysis