مقایسه رفتار لرزه ای اتصالات از پیش تایید شده WFP و WUF
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد رودهن، رودهن، ایران
2سعادت آباد- میدان سرو-میدان بهرود-خ عابدی-بلوار ذبیحی- مجتمع پاسارگاد-بلوک G3-واحد 11
چکیده
پس از زلزله نورثریج تحقیقات وسیعی جهت بهبود رفتار اتصالات ارائه شده که منجر به معرفی اتصالات از پیش تایید شده شد. یکی از الگوهای پیشنهادی جهت تأمین شکل پذیری در سیستم های باربر جانبی لرزه ای اتصالات WUF-W و WFP می باشند که به تازگی در آیین نامه مبحث دهم به رسمیت شناخته شده اند. در این مطالعه عملکرد لرزه ای این دو اتصال ارزیابی و مقایسه شده است. بدین منظور ابتدا به منظور کسب اطمینان از صحت نتایج، رفتار هیسترزیس اتصال طبق پژوهش انجام شده توسط غلامی و همکاران در سال 2013 در نرم افزار آباکوس مورد اعتبار سنجی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از تحلیل استاتیکی چرخه ای اتصالات مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت نتایج نشان می دهد، اتصال WUF-W مقاومت نهایی کمتری نسبت به اتصال WFP از خود نشان می دهد. همچنین مفصل پلاستیک در اتصال WUF بسیار نزدیک به ستون ایجاد می گردد این در حالی است که مفصل پلاستیک در اتصال WFP بعد از صفحات اتصال بال بالا و پایین تیر ایجاد می شوند. همچنین اتصال WFP کرنش های پلاستیک کمتری را نسبت به اتصال WUF-W در محل مفصل پلاستیک تجربه می کند. شاخص های گسیختگی اتصالات نشان می دهد اتصال WUF-W بسیار بیشتر از اتصال WFP مستعد گسیختگی است
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparing seismic behavior of pre-qualified WFP and WUF connections
Authors
behnam baziar, Tehran
Abstract
Northridge earthquake revealed that most of the steel moment connections have the potential of brittle fracture. After the earthquake, numerous investigations were carried out that resulted in introduction of pre-qualified connections. Two of the suggested configurations to provide ductility in lateral load resisting system are WUF-W and WFP connections. Since these connections are recently provided in Iranian steel code, in this study the performance of these connections is investigated to provide a better understanding of their behavior. For this reason, In the first stage a verification is carried out using an experimental investigation. In the second stage, hysteresis behavior of the connections is investigated using a cyclic analysis. Results show that WUF connection exhibits a lower ultimate strength. Also, plastic hinge is formed near the column face in WUF while it forms after the cover plates in WFP connection. Finally, failure criteria show that WUF is prone to failure compared to WFP connection.
Keywords
pre-Northridge, WUF, WFP, cyclic analysis, steel moment connection