رفتار غیرخطی قاب‎های خمشی بتن آرمه جداسازی شده با جداگر‎های آونگی اصطکاکی سه‌گانه
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1یزد.یزد.خ کاشانی.کوچه نسیم(جنب پمپ بنزین).بن بست دوم(زند) طبقه دوم پلاک23
2کارشناسی ارشد
3استادیار دانشگاه یزد
چکیده
درمطالعه پیش‎ رو تفاوت مدل‌سازی ارتجاعی‎ و‎‎ غیرارتجاعی روسازه‎های بتنی قرار‎گرفته بر روی جداگرهای آونگی اصطکاکی سه گانه مورد بررسی قرار‎گرفته است. برای کاهش اثرات زلزله برساختمان‎ها، استفاده از سیستم‎های جداساز‎ یک راه حل موثر برای مقابله با تحریکات لرزه‎ای می‎باشد. طراحی جداساز‎های لرزه‎ای به گونه‎ای است که منجر ‎به طرح روسازه‎ای نسبتا‎‎ صلب با تغییر مکان نسبی پایین می‎شود. در‎ مطالعه سازه‎‌های جداسازی شده به طور معمول روسازه بصورت ارتجاعی مدل می‎گردد، ولی تحقیقات زیادی در مورد رفتار سازه در صورت ورود‎ المان‎‌های تیر و ستون به ناحیه غیرخطی انجام نشده است. این امر در زلزله‎های با شدت بالا و‎‎ در صورتی که جداگر به انتهای ظرفیت تغییر مکانی خود برسد‎ محتمل است. برای این منظور جداگر‎های پاندول اصطکاکی سه گانه که یکی از جدیدترین نوع جداگرهای اصطکاکی به ‎شمار می‎رود انتخاب شده و سازه‌های بتنی با تعداد ‎‎طبقات 3 و 6‎ و 9 بر‎ روی آن قرارگرفته است. در این مطالعه با بررسی مفاصل پلاستیک در سازه بتن آرمه به این نکته رسیدیم که سازه وارد ناحیه غیر خطی نشده است یعنی تمام نتایج به دست آمده از تحلیل خطی و غیرخطی بر هم منطبق می‎باشند. برای درک رفتار روسازه در صورت ورود به ناحیه غیرخطی، جابجایی ایزولاتور را به میزان ذکر شده در آیین‎نامه طراحی کاهش می‎دهیم و تحلیل رو سازه6 طبقه در حالت خطی و غیرخطی مجدد انجام می گردد. نتایج به دست آمده نشانگر افزایش شتاب بام در حالتی که ظرفیت جابجایی جداگر کمتر از مقدار مجاز آیین نامه ای در نظر گرفته شود می‎باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Nonliear Responsed of Reinforced Concrete Moment Frames Isolated with Triple Concave Friction Pendulum Bearings
Authors
reza mahmoodi, Seyed Danial Kalantari khormizi, Hamed Tajammolian
Abstract
In the present research, the difference between elastic and inelastic modeling of concrete superstructures resting on Triple Concave Friction Pendulum (TCFP) isolators is investigated. In order to attenuate the effects of earthquake on structures, the use of isolation systems provides an effective solution for addressing seismic excitations. Seismic isolators are designed in such a way to end up with a relatively rigid superstructure design with low relative displacements. In the study of isolated structures, it is usual to model the superstructure elastically. However, numerous studies have indicated that the structure behavior may extend to inelastic region in earthquakes of large intensity upon which the isolator reaches its ultimate displacement capacity. As such, TCFP isolators (which are among the newest variants of friction isolators) and three-, six-, and nine-story concrete structures resting on the isolators were selected for the present investigation. In this study, investigating plastic joints in reinforced concrete structures, we found that the structure was yet to enter nonlinear zone, meaning that all of the results obtained from linear analysis coincide to those of nonlinear analysis. In order to understand the behavior of superstructure when it enters the nonlinear region, the isolator displacement was reduced to the level mentioned in the respective design code followed by reanalyzing the six-story superstructure in linear and nonlinear modes. The obtained results were indicative of increased roof acceleration when displacement capacity of the isolator is below the allowed threshold according to the code.
Keywords
concrete superstructure behavior, Triple Concave Friction Pendulum (TCFP), Plastic joint, Nonlinear analysis