ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب خمشی فولادی با استفاده از میراگرهای تسلیمی لوله ای تقویت شده
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خیابان مسجد جامع کوچه 9
2پارک شهر-کوچه شهید فرجی -فرعی 5
چکیده
جهت دست‌یابی به طرح مناسب یک سازه مقاوم در برابر زلزله، معمولاً نیاز به استفاده از رفتار غیرالاستیک المان‌-های سازه‌‌ای است. در این راستا بحث استفاده از میراگرها جهت تمرکز تغییر ‌شکل‌‌های غیرالاستیک در اعضای ویژه‌‌ مطرح می‌شود. در میان انواع میراگرها، میراگرهای جاری‌شونده فلزی جزء متداول‌ترین و اقتصادی‌ترین سیستم‌های کنترل خسارت هستند که دارای مزایای بیشتری نسبت به سایر میراگرها می‌باشد. در مطالعه پیش رو میراگر لوله‌ای فلزی جدیدی توسعه داده شده که در آن اتلاف انرژی عمدتا با استفاده از ظرفیت جذب انرژی پلاستیک خود میراگر انجام می‌شود. میراگر پیشنهادی دارای سرعت نصب و تعویض بالایی می‌باشد و با توجه به قابلیت تعویض سریع آن، بعد از زلزله امکان بهره‌برداری بی‌وقفه از سازه را فراهم می‌نماید. با به‌کارگیری این میراگر در اتصالات خمشی تیر به ستون تا حد زیادی می‌توان از توسعه تغییرشکل‌های غیرالاستیک در اعضای اصلی سازه مانند تیر و ستون جلوگیری نمود. به طور جامع در این تحقیق عملکرد لرزه ای قاب فولادی با استفاده از میراگر های تسلیمی از نوع میراگر های دو لوله ای تقویت شده، توسط نرم افزار اجزاء محدود آباکوس بررسی شده است، میراگر های لوله ای توسط تسمه های ضربدری شکل فولادی مقاوم سازی شده اند و در یک قاب فولادی تحت بارگذاری چرخه ای قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد تقویت میراگر ها با تسمه های ضربدری سختی اولیه نمونه های بررسی شده را افزایش داده و میزان انرژی مستهلک شده توسط میراگرها را تا 1.57 برابر افزایش می دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Assessment of Moment Resistant Steel Frame with Modified Pipe Damper.
Authors
Mehdi Moghaddasi, hadi ashrafolkotabi
Abstract
جهت دست‌یابی به طرح مناسب یک سازه مقاوم در برابر زلزله، معمولاً نیاز به استفاده از رفتار غیرالاستیک المان‌-های سازه‌‌ای است. در این راستا بحث استفاده از میراگرها جهت تمرکز تغییر ‌شکل‌‌های غیرالاستیک در اعضای ویژه‌‌ مطرح می‌شود. در میان انواع میراگرها، میراگرهای جاری‌شونده فلزی جزء متداول‌ترین و اقتصادی‌ترین سیستم‌های کنترل خسارت هستند که دارای مزایای بیشتری نسبت به سایر میراگرها می‌باشد. در مطالعه پیش رو میراگر لوله‌ای فلزی جدیدی توسعه داده شده که در آن اتلاف انرژی عمدتا با استفاده از ظرفیت جذب انرژی پلاستیک خود میراگر انجام می‌شود. میراگر پیشنهادی دارای سرعت نصب و تعویض بالایی می‌باشد و با توجه به قابلیت تعویض سریع آن، بعد از زلزله امکان بهره‌برداری بی‌وقفه از سازه را فراهم می‌نماید. با به‌کارگیری این میراگر در اتصالات خمشی تیر به ستون تا حد زیادی می‌توان از توسعه تغییرشکل‌های غیرالاستیک در اعضای اصلی سازه مانند تیر و ستون جلوگیری نمود. به طور جامع در این تحقیق عملکرد لرزه ای قاب فولادی با استفاده از میراگر های تسلیمی از نوع میراگر های دو لوله ای تقویت شده، توسط نرم افزار اجزاء محدود آباکوس بررسی شده است، میراگر های لوله ای توسط تسمه های ضربدری شکل فولادی مقاوم سازی شده اند و در یک قاب فولادی تحت بارگذاری چرخه ای قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد تقویت میراگر ها با تسمه های ضربدری سختی اولیه نمونه های بررسی شده را افزایش داده و میزان انرژی مستهلک شده توسط میراگرها را تا 1.57 برابر افزایش می دهد.
Keywords
Hysteric Damper, Pipe Damper, Dissipate Energy