اثر ضایعات گرانیتی در خواص بتن پودری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تبریز-ولیعصر 2
2استاد
چکیده
در سال های اخیر توسعه های زیادی در زمینه ساخت بتن های با و مقاومت بالا صورت پذیرفته است. از جمله بتن های فوق توانمند می توان به بتن پودری واکنش پذیر(Reactive powder concrete) اشاره کرد. مصالح تشکیل دهنده بتن یکی از عوامل تأثیرگذار بر خواص آن می باشد. پودر گرانیت می تواند به عنوان یک ماده جایگزین برای شن و ماسه رودخانه ای و کوهی در بتن شناخته شود. استفاده از پودر گرانیت در ساخت بتن های با مقاومت بالا می تواند این ماده بی مصرف را به یک منبع ارزشمند تبدیل کرده و به حفظ محیط زیست نیز کمک کند. هدف اصلی این مطالعه تجربی دست یابی به فن آوری تولید RPCبا استفاده از پودر حاصل از نخاله های پودری سنگ گرانیت در کارگاههای سنگ بری به عنوان یک ماده جایگزین برای ریزسنگدانه های طبیعی در تولید بتن است. مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد که با جایگزینی 75% پودر گرانیت با سنگدانه های طبیعی، بیش ترین مقاومت فشاری برای بتن پودری حاصل می شود که مقدار این مقاومت بیشینه 105 مگاپاسکال در مدت 28 روز می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of granite waste on the properties of powdered concrete
Authors
MAHDIEH TABRIZ, ABDULLAH KEYVANI
Abstract
In recent years, there have been many developments in the construction of high strength concrete. Reactive powder concrete can be mentioned, including high-strength concrete. Concrete constituents are one of the factors affecting its properties. Granite powder can be identified as a substitute for river and mountain sand in concrete. The use of granite powder in the manufacture of high-strength concrete can make this unused material a valuable resource and help to preserve the environment. The main objective of this experimental study is to obtain RPC production technology using powdered granite granular stones in stone mills as an alternative to natural microporous cement in concrete production. Laboratory studies show that with the replacement of 75% granite powder with natural aggregates, the maximum compressive strength for powdered concrete is obtained, with a maximum resistance of 105 mega pps over a period of 28 days.The test results clearly showed that the granite powder can be used as partial replacement of natural sand used to make concrete powder
Keywords
Reactive powdered concrete (RPC), granite scrap, compressive strength, Indirect Tensile Strength