غنی سازی تطبیقی و اتوماتیک در اجزاء محدود بوسیله توابع غنی ساز پوششی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1تهران لویزان خیابان سخندان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی دانشکده عمران
2دانشجو
3فارغ التحصیل ارشد سازه
چکیده
در این مقاله پژوهشی روشی به منظور بهبود جواب‌های اجزا محدود استاندارد ارائه شده است. روش نرم خطای L2 برای تعیین خطای گرهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سپس متناسب با خطای گرهی برآورد شده، مرتبه مناسبی از توابع درون‌یاب غنی‌ساز پوششی بطور خودکار انتخاب شده و در فرآیند حل مجدد پاسخ‌های اولیه، اصلاح می-شوند. چرخه تعیین خطا و استفاده از توابع غنی‌سازی پوششی تا رسیدن خطای حوزه به مقدار مجاز از پیش تعیین شده تعیین شده ادامه خواهد یافت. از مزایای توابع درون-یاب غنی‌سازی پوششی آنکه علاوه بر مقادیر بدست آمده از درون یابی استاندارد برای هر المان، تاثیر نتایج المان‌های مجاور هر گره را نیز در برآورد خطا در نظر خواهند گرفت. روال محاسباتی روش پیشنهادی در محیط متلب برنامه‌نویسی شده و برای مثالهای متنوعی مورد بررسی قرار گرفته و صحت یابی شده است. مقایسه جواب‌های حاصل از روش پیشنهادی با جواب دقیق و نتایج حل روش‌های مربوط به سایر محققان در حوزه مسائل الاستیسیته خطی، حکایت از کارایی و دقت قابل‌قبول روش پیشنهادی دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Automatic adaptive finite element enrichement using interpolation cover functions
Authors
Tehran, Elham Khoshbavar rad, Mehrshad Ghorbnzadeh
Abstract
In this paper, researcher presented a method is proposed to improve the answers of the standard finite element method. L2 error norm is used to determine nodal error in each node. In the next step, the appropriate order of the interpolation cover is selected proportional to the nodal error and the answers are corrected. The error computation procedure and the use of covering enrichment functions will continue until the error reaches to the specified value.
Cover enrichment interpolation functions will consider the effects of the adjacent elements of each node, in addition to the values obtained from standard interpolation for each element. Computation roles are programmed in matlab program and considered for same examples. Comparison of the results of the proposed method with the exact answers and the answers of the methods proposed by the other researchers in the field of linear elasticity, suggests the efficiency and accuracy of the proposed method.
Keywords
mesh refinement, enriched finite elements, mesh generation, interpolation cover functions, adaptive analysis