بررسی رفتار دیوار بتن مسلح تحت انفجار آر پی جی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
تهران-شاهدشهر-بلوار شهدا-خیابان شهید باهنر-کوچه شهید حمیدرضا کرم-پلاک 5-واحد5
چکیده
یکی از مباحث قابل اهمیت در بحث پدافند غیر عامل ساخت ساختمان های ایمن و مقاوم در مقابل حملات تروریستی و حفظ جان پرسنل است که علاوه بر حفظ امنیت پرسنل، می تواند از اسناد، زیرساخت ها و منابع نیروهای مسلح محافظت نماید. در این پروژه پاسگاه مرزی مطابق آنچه نقشه های اجرایی ارائه شده بود، پس از بررسی و مطالعه در حمله های تروریستی در منطقه پر احتمال ترین سلاح مخرب مورد کاربرد آر پی جی 7 شناسایی گردید و قوی ترین گلوله به بحرانی ترین دیوار در ساختمان که هم به لحاظ ارتفاعی و هم به لحاظ بارگذاری بیشترین سهم را داراست، اعمال شد. پس از انفجار گلوله آر پی جی، به بررسی دیوار بتنی پرداخته شد؛ با مطالعه بر روی دیوار مشخص گردید قسمت های بیرونی دیوار در چند نقطه به حالت پلاستیک خود رسیده اند و اثر برخورد نیز تا حدی به این پلاستیک شدگی کمک نموده است لیکن تاثیر ضربه بیشتر در محل برخورد مشاهده می شود. در سمت دیگر دیوار که داخل ساختمان است، تمامی قسمت ها در حالت عادی قرار دارند جز در یک نقطه و آن هم قسمتی است که گلوله در عمق دیوار نفوذ نموده است به مقدار اندکی شروع به کرنش های پلاستیک نموده است. از این موضوع می توان نتیجه گرفت که عدم وجود کرنش های زیاد پلاستیک و عدم تخریب این ناحیه پایداری و سلامت دیوار را تضمین نموده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of the reinforced concrete walls behavior under RPG blast load
Authors
Tehran
Abstract
One of the most important issues in the discussion of the non-operating defense industry is the building of safe and resistant to terrorist attacks and the preservation of personnel, which, in addition to maintaining personnel security, can protect the documents, infrastructure and resources of the armed forces. In this project, the border post was executed in accordance with what was presented by the executive, after investigating terrorist attacks in the most potentially damaging area of ​​the RPG7, and the most powerful bullet to the most critical wall in the building, which also It has the highest share in terms of both elevation and loading. After the explosion of RPGG, the concrete wall was investigated. By studying on the wall, the outer parts of the wall reached their plastics in some places, and the collision effect has also partially contributed to this plasticity, but the effect More impact is seen on the collision. On the other side of the wall inside the building, all the parts are in the normal state, except at one point, and the part where the bullet penetrated into the depth of the wall, began to slightly strain plastics. From this, it can be concluded that the absence of high strain of plastic and non-degradation of the area guarantee the stability and health of the wall.
Keywords
reinforced concrete walls, Blast Load, ABAQUS, Passive Defense