تأثیرکاربرد نظریه طراحی چند مفصلی در دیواربرشی بتن آرمه بالدار
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1سمنان-بلوار قائم - خیابان دربان - پلاک 94
2alireza
چکیده
امروزه ساختمانهای بلند دارای دیواربرشی در دنیای ساخت و ساز دارای مقبولیت بیشتری میباشند.
در نظر گرفتن تعداد و محل مفاصل پلاستیک در این نوع ساختمان ها مهم میباشد
به همین دلیل پژوهش برای بررسی عملکرد ساختمان دارای دیواربرشی برای نظریه چند مفصلی سه
ساختمان( 13و16 , 20 طبقه) در نظر گرفته شده است. این ساختمانها تحت هفت شتابنگاشت که از پایگاه ،
Peer استخراج شده اند و در نرم افزار Seismosignal با هم مقیاس شده اند تحت تحلیل تاریخچه زمانی
غیرخطی ، تحلیل شده اند. به دیورهای برشی مفاصل Fiber و به المانهای خطی تیر و ستون مفاصل
اندرکنشی PMM اختصاص داده شده است. پس از تحلیل ساختمان ها نسبت دریفت، دوران مفاصل پلاستیک
دیواربرشی، مقدار لنگر مفاصل پلاستیک در دیواربرشی و مقدار نیروی محوری مفاصل پلاستیک تحت شتاب
نگاشتها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان میدهد که مقدار نسبت دریفت با افزایش تعداد
طبقات افزایش مییابد که در ساختمان 20 طبقه نسبت به ساختمان 13 طبقه 13 % افزایش داشته است. همچنین
مقدار لنگر و نیروی محوری در مفاصل پلاستیک در طبقه اول بیشترین مقدار می باشد اما مقدار دوران مفاصل
پلاستیک در طبقات انتهایی ساختمان بیشترین مقدار میباشد و با افزایش تعداد طبقات تا 21 % افزایش مییابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of multi-joint design theory in concrete shear walls winged
Authors
kasra semnan, alireza mortezaei
Abstract
Today, high-rise buildings with a wall-wall are more acceptable in the construction world.
Considering the number and location of plastic joints in this type of building is important
For this reason, research has been conducted to examine the function of a wall-mounted building for a three-dimensional theory
The building (13 and 16, 20 floors) is considered. These buildings are under seven accelerates that are from the base,
Peer have been extracted and have been scaled in Seismosignal software under the Historical Analysis of Time
Nonlinear, have been analyzed. To the joints of the joints of the fibers and to the linear elements of the beam and joints
PMM involvement is dedicated. After analysis of buildings, the ratio of drainage, the period of plastic joints
The wall thickness, the amount of anchorage of the plastic joints in the wall and the axial load of the plastic joints under acceleration
Mapping has been investigated. The results of the analysis show that the amount of drainage ratio with increasing number
The floors increase by 13% in the building of 20 floors compared to the 13th floor building. also
The amount of anchor and axial force in the plastic joints in the first floor is the highest, but the amount of joints
Plastic in the upper floors of the building is the highest and increases by increasing the number of floors by 21%.
Keywords
Plastic joint, analysis of nonlinear time history, wall thickness, drain ratio