ارزیابی ضریب رفتار استاندارد 2800 ویرایش 4 برای سیستم مهاربندی کمانش‌تاب به‌کمک متدولوژی FEMA P695
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
2اهواز، گلستان، پردیس، جنب دانشگاه پیام نور اهواز، مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان، معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
3دانشگاه سمنان
چکیده
به علت عدم وجود یک روش علمی، چارچوب منطقی و روش تحلیلی معتبر برای محاسبه پارامترهای عملکرد لرزه‌ای انواع سیستم مقاوم باربر جانبی، در سال 2009 سازمان (Applied Technology Council (ATC آیین‌نامه‌ای تحت عنوان FEMA P695 ارائه نمود. فلسفه ضریب رفتار به عنوان یکی از پارامترهای عملکرد لرزه‌ای حائز اهمیت، بر این اساس است که به جای استفاده از تحلیل‌های غیرخطی پیچیده و زمان‌بر، به سازه این امکان داده ‌شود که وارد ناحیه غیرخطی شده و از ظرفیت شکل‌پذیری اعضا استفاده و یک طرح اقتصادی بوجود آید. از این رو در مقاله حاضر به منظور بررسی ضریب رفتار مهاربندهای کمانش‌تاب ارائه شده توسط استاندارد 2800 ویرایش چهارم، مطابق ضوابط FEMA P695،بیست الگوی ساختمانی اولیه سه دهانه در 4 گروه عملکردی با تعداد طبقات 4، 6، 8، 12 و 16 به طول‎های مختلف دهانه مهاربندی 4 و 6 متر، در نظر گرفته شد و ضریب رفتار سیستم مذکور به کمک تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی و دینامیکی افزاینده با استفاده از نرم افزار OpenSees، مورد بحث قرار گرفت. نتایج نشان داد که ضریب رفتار ارائه شده توسط استاندارد 2800 ویرایش چهارم کلیه ضوابط و معیارهای FEMA P695 را اقناع نموده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluating Buckling Restrained Brace systems Behavior Factor Proposed by Iran's Standard 2800 (4th edition) using FEMA P695 Methodology
Authors
DANIYAL Azizi Hafshjani, Navid Ahwaz, Mostafa Farajian
Abstract
In 2009 the Applied Technology Council (ATC) introduced FEMA P695 due to lack of scientific method, rational platform, and valid
analytical methodology to calculate Seismic Demand Parameters. The philosophy of behavior factor as a one of important SDP is based on giving the structure the possibility to enter into inelastic phase and uses the element ductility capacity instead of performing time-consuming and complicated inelastic analysis. the economic structure is a result of this standpoint. In this paper 20 building structure models in 4 performance groups with 4, 6, 8, 12 and 16 stories have been considered to calculate the R factor for Buckling Restrained Brace systems proposed by Iran's Standard 2800 (4th edition) using FEMA P695 methodology. 4 and 6 m frame bay width selected and R factor of each model discussed using static and dynamic nonlinear analysis and OpenSees software. The result shows that the R factor introduced by Iran's Standard 2800 (4th edition) passes all criteria and regulations of FEMA P695.
Keywords
Buckling restrained braced, FEMA P695, response modification coefficient (R factor), the system overstrength factor (Ω), deflection amplification factor (Cd), Collapse Margin Ratio(CMR)