بررسی رفتار غیرخطی دیواربرشی بتن آرمه دارای بازشوی نامنظم
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1سمنان - میدان مطهری-بلوار مدرس- خیابان هفتم شرقی - پلاک 44 - کد پستی 3514833931
2دانشیار مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزه ای و بتن توانمند گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
چکیده
در بسیاری از ساختمانها بخصوص ساختمانهای میانمرتبه و بلندمرتبه استفاده از سیستم دیوار برشی به عنوان المانهای باربر اصلی لرزهای در محدودههای میانی پلان سازه، به عنوان هستههای آسانسور و پلهها امری متعارف میباشد. در حالتی که بازشوها به صورت نامنظم قرار گیرند بسیار مشکل است که از رفتار خمشی و ظرفیت کافی شکل-پذیری دیوار مطمئن بود. از آنجا که فاصله یا فضای بین بازشوهای غیر هم راستا بیشتر است این امر موجب میشود که پس از تشکیل ترک-های قطری، به ترتیب فشار و کشش قطری مؤثری در دیوار ایجاد گردد. از این رو در این مقاله سه قاب ساختمانی (5، 10 و15) طبقه تحت سه رکورد زلزله( بم، منجیل و طبس) تحت تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی قرار گرفتند. سازهها ابتدا در ETABS2000 مدلسازی، تحلیل خطی و طراحی شدند.سپس در SAP18.1.1 تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی شده سپس تنشهای بتن و میلگردهای دیوار برشی مورد بررسی قرار گرفته است نتایج تحلیل نشان میدهد که بازشوی نامنظم P5 در ساختمان 5 طبقه باعث کاهش 70.6% کاهش تنش نسبت به بازشوی منظم میشود. در ساختمان 10 طبقه بازشوی نامنظم P4 باعث کاهش 72% کاهش تنش در ناحیه اول و 54% کاهش تنش در ناحیه دوم نسبت به بازشوی منظم میشود. در ساختمان 15طبقه بازشوی نامنظم P4 برای ناحیه اول و دوم و P1 و P4 برای ناحیه سوم مناسب میباشد
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of nonlinear behavior of reinforced concrete wall frames with irregular opening
Authors
Semnan, alireza mortezaei
Abstract
in many buildings, especially intermediate and high-rise buildings, the use of a shear wall system as the main element of the seismicity within the boundaries of the structural plan, is commonplace as elevators and stairs. In the case of irregular openings, it is very difficult to be sure of the flexural behavior and the sufficient plasticity of the wall. Since the distance or space between the non-aligned openings is greater, this results in the formation of effective diameters of pressure and tension in the wall after the formation of diagonal cracks. Therefore, in this thesis, three construction frames (5, 10 and 15) of the floor under the three earthquake records (Bam, Manjil, and Tabas) were analyzed according to nonlinear time histories. Structures were originally modeled, linearly designed and designed in ETABS2000, and the lateral displacement of the building was controlled. Then, in SAP18.1.1, nonlinear analysis of the time history, then the stresses of concrete and rebar of shear walls were investigated.The results of the analysis show that the irregular opening of P5 in the 5-story building reduces the stress reduction of 70.6% over the regular opening. In the 10-story building, the irregular opening of P4 reduces the tension of 72% in the first area and decreases tension by 54% in the second zone than the regular opening. In the 15-story building, the irregular opening P4 is for the first and second areas, and P1 and P4 for the third zone.
Keywords
Irregular Opening, nonlinear time history analysis, Stress of concrete, stress of rebar