بررسی تاثیر فاصله انفجار در عکس العمل دیوار برشی فولادی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1ایلام، دره شهر، خیابان شهید نوروزی، منزل پیره زاد کوهی، کد پستی ۶۹۶۱۷۴۳‎‎‎٨۴۱
2دانشگاه آیت اله بروجردی
چکیده
با نیروهای جانبی مؤثر بر یک سازه (در اثر باد یا زلزله) به طرق مختلف مقابله می‌شود که اثر انفجار بر ساختمان‌ها از سایر اثرات وارد بر آن‌ها کاملاً متفاوت است. ویژگی اثر انفجار در این است که نیروهای ناشی از آن به‌مراتب شدیدتر و پیچیده‌تر از سایر نیروهای مؤثر می‌باشند. استفاده از دیوار برشی فولادی در مقابله با انفجار بسیار موثر می باشد. سیستم دیواربرشی فولادی (Steel shear wall) به‌عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی در سه دهه اخیر به سرعت در دنیا مورد توجه قرارگرفته وازاین سیستم برای ساخت و مقاوم سازی ساختمان‌های مهمی دردنیا بویژه درکشورهای زلزله خیزی چون ژاپن وآمریکا استفاده شده است. در این تحقیق با استفاده از مدلسازی دیوار برشی و نرم افزار مربوطه به بررسی تاثیر فاصله انفجار در عکس العمل دیوار برشی فولادی پرداخته شد. نتایج نشان داد با بررسی نتایج و نمودارهای فوق مشاهده می شود با ضخامت ثابت دیوار و وزن ثابت بمب ، با افزایش فاصله بمب از دیوار برشی فولادی، میزان تغییرمکان عمود بر صفحه دیوار ، تنش و کرنش اصلی دیوار کاهش می یابد
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of the impact of explosion in the reaction of steel shear walls
Authors
mohammad ilam , darrehshahr, mohammad karami
Abstract
Side forces affecting a structure (by wind or earthquake) are confronted in different ways, with the effect of explosions on buildings being completely different from the other effects they impose on them. The effect of the explosion is that its forces are more severe and complex than other forces. The use of a steel shear wall is very effective in countering the explosion. The steel shear wall system has been rapidly expanding around the world as a sidewall system in the last three decades, and has been used to build and reinforce major building structures, especially in countries such as Japan and the United States. In this study, shear wall modeling and related software were used to investigate the impact of the explosion in the reaction of the shear wall of steel. The results showed that by increasing the wall thickness of the wall and the constant weight of the bomb with the increase of the bomb spacing from the steel shear wall, the vertical displacement of the wall, the stress and the main strain of the wall is reduced.
Keywords
Steel wall, blast distance, Reaction