بررسی انفجار و اثر آن بر ساختمان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1ایلام، دره شهر، خیابان شهید نوروزی، منزل پیره زاد کوهی، کد پستی ۶۹۶۱۷۴۳‎‎‎٨۴۱
2دانشگاه آیت اله بروردی
چکیده
انفجار ناشی از مواد منفجره حجیم و متمرکز در محوطه اطراف یک ساختمان اثرات مصیبت باری می‌تواند داشته باشد و باعث خسارات و خرابی از قبیل خرابی قاب ساختمان، دیوارها، درها و پنجره ها و … شود، همچنین می‌تواند باعث صدمه جانی و مرگ ساکنین بشود. البته این اثر بر روی سازه های مسکونی به‌مراتب مخرب تر خواهد بود چرا که این سازه ها صرفاً در برابر نیروی زلزله طراحی می گردند. بار ناشی از انفجار باعث افزایش سریع فشار هوا می‌‌گردد که خود باعث به وجود آمدن فضایی در اطراف بمب انفجاری خواهد شد که در جلوی این محیط هوا دست نخورده می ماند ولی در پشت سر آن هوای تحت فشار جدیدی قرار خواهد گرفت. در این تحقیق به بررسی اثر انفجار بر ساختمان پرداخته شده است. نتایج بررسی این موضوع نشان می دهد که میزان فشار وارد بر ساختمان در هنگام انفجار می‌تواند چندین برابر بزرگتر از فشار ناشی از دیگر مخاطرات باشد. همچنین فشار ناشی از انفجار با سرعت بسیار زیادی از بین می رود به همین دلیل تخریب ناشی از انفجار در قسمتی از ساختمان که رو به انفجار است به مراتب شدید تر و وسیع تر از پشت ساختمان خواهد بود
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Explore the explosion and its effect on the building
Authors
mohammad ilam , darrehshahr, mohammad karami
Abstract
The explosion caused by explosive and concentrated in the area around the building could have catastrophic effects, causing damage and destruction such as damage to the building frame, walls, doors and windows, and also could cause death and death of residents. Of course, this effect will be more damaging to residential structures, as these structures are designed exclusively against earthquake. The explosion caused by the explosion causes a rapid increase in air pressure, which itself creates a space around an explosive bomb that remains intact in front of this air environment, but the air will be under a new pressure behind it. In this research, the effect of explosion on the building has been investigated. The results of this study indicate that the pressure on the building during the explosion can be several times greater than the pressure from other hazards. Also, the pressure from the explosion disappears at a great rate, so the destruction of the explosion in the part of the building that is in the blast is far more intense and wider than the back of the building.
Keywords
Building, Explosion, Shock Wave, Destruction