بررسی تاثیر ضخامت دیوار برشی فولادی در عکس العمل برابر انفجار
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1ایلام، دره شهر، خیابان شهید نوروزی، منزل پیره زاد کوهی، کد پستی ۶۹۶۱۷۴۳‎‎‎٨۴۱
2دانشگاه آیت اله بروردی
چکیده
با نیروهای جانبی مؤثر بر یک سازه (در اثر باد یا زلزله) به طرق مختلف مقابله می‌شود که اثر انفجار بر ساختمان‌ها از سایر اثرات وارد بر آن‌ها کاملاً متفاوت است. ویژگی اثر انفجار در این است که نیروهای ناشی از آن به‌مراتب شدیدتر و پیچیده‌تر از سایر نیروهای مؤثر می‌باشند. پس از بالا گرفتن موج حملات تروریستی و خسارات جانی و مالی ناشی از این حملات که در دهه‌های اخیر بسیار شایع شده‌اند، بررسی اثرات انفجار و آثار مخرب آن بر ساختمان مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این تحقیق رفتار دیوار برشی فولادی در قاب تحت اثر انفجار مورد ارزیابی قرار می گیرد و ازآنجا که روش های عددی برای مدلسازی و شبیه سازی جهت کاهش هزینه های آزمایش مورد توجه می‌باشند در این تحقیق از روش عددی مورد استفاده قرار می گیرد. دریک فاصله ثابت محل انفجار از دیوار و وزن ثابت بمب ، با افزایش ضخامت ورق فولادی ، تغییرمکان ، تنش و کرنش اصلی مرکز دیوار کاهش می یابد
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the effect of steel shear wall thickness on explosion response
Authors
mohammad ilam , darrehshahr, mohammad karami
Abstract
Side forces affecting a structure (by wind or earthquake) are confronted in different ways, with the effect of explosions on buildings being completely different from the other effects they impose on them. The effect of the explosion is that its forces are more severe and complex than other forces. Following the rise of the wave of terrorist attacks and the financial and financial losses caused by these attacks, which have become widespread in recent decades, the effects of the explosion and its destructive effects on the building have been considered specially. In this research, the behavior of steel shear walls in a bomb-shaped frame is evaluated and numerical methods are used for modeling and simulation to reduce the cost of testing. In this research, numerical method is used. In a fixed distance, the location of the explosion from the wall and the fixed weight of the bomb, with the increase in the thickness of the steel plate, the displacement, the stress and the main strain of the center of the wall decreases.
Keywords
Steel wall thickness, thickness, Explosion, Reaction