بررسی سیستم دیوار برشی فولادی و نقش آن در ساختمان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1ایلام، دره شهر، خیابان شهید نوروزی، منزل پیره زاد کوهی، کد پستی ۶۹۶۱۷۴۳‎‎‎٨۴۱
2دانشگاه آیت اله بروجردی
چکیده
استفاده از سیستم دیوارهای برشی فولادی در ساخت، مقاوم سازی و تقویت ساختمان ها به دلیل مزایایی همچون هزینه ساخت کم، نصب سریع، پتانسیل جذب انرژی بالا و رفتار خوب آن به سرعت رو به گسترش می باشد. ایده استفاده از دیوار برشی فولادی، به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بار جانبی در طراحی و تقویت ساختمان ها ، بیش از سه دهه است که مورد توجه پژوهشگران و طراحان قرار گرفته است. از مزایای این سیستم شکل پذیری و جذب انرژی بالا، سختی برشی بالا در مقایسه با سایر سیستم های مقاوم جانبی، رفتار مناسب در برابر کمانش و پس کمانش را می توان نام برد. دیوارهای برشی فولادی به دو صورت سخت شده و سخت نشده به کار می روند. در نوع سخت شده از کمانش قبل از جاری شدن جلوگیری می شود. در حالی که در نوع دیگر، کمانش به سرعت روی می دهد، به طوری که می توان از ظرفیت دیوار قبل از کمانش صرف نظر نمود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دیوار برشی فولادی مزایای زیادی دارد. از مزایای استفاده از دیوارهای برشی را می‌توان به صورت زیر برشمرد: افزایش چشمگیر سختی ساختمان به نحوی که بر اثرات ثانویه نقش موثری دارد. این مزیت خود به خود موجب افزایش درجه ایمنی در مقابل شکست یا ریزش ساختمان می‌شود. کاهش قابل ملاحظه خسارت به عناصر غیرسازه‌ای که در اکثر موارد هزینه آن‌ها کمتر از هزینه اعضای سازه‌ای نیست.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Steel shear wall system and its role in the building
Authors
mohammad ilam , darrehshahr, mohammad karami
Abstract
The use of steel shear walls in building, retrofitting and reinforcing buildings is rapidly expanding due to advantages such as low cost construction, quick installation, high energy absorption potential and good behavior. The idea of ​​the use of steel shear walls, as a barrier-resistant system in designing and reinforcing buildings, has been considered by researchers and designers for more than three decades. The advantages of this high-energy ductility and absorption system, high shear hardness compared to other resistant systems, good buckling and buckling behavior can be mentioned. Steel shear walls are used in hard and hard form. In the hardened form it is prevented from buckling before it starts. While in the other type, the buckling occurs quickly, so that the capacity of the wall can be ignored before buckling. The results of this study indicate that the steel shear wall has many advantages. The advantages of using shear walls can be summarized as follows: a dramatic increase in the stiffness of the building, which has a significant effect on the secondary effects. This advantage in itself increases the level of safety against collapse or collapse of the building. Significantly reduced damage to non-structural elements, which in most cases cost less than the cost of a member of the instrument.
Keywords
steel shear wall, role, Building, Earthquake