مطالعه رفتار لرزه‌ای تکیه‌گاه کناری پلهای بتنی تحت اثر زلزله‌های حوزه دور و نزدیک با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
2آذربایجان شرقی، تبریز، ضلع شرقی اتوبان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، مجتمع اموزشی آیت ا... هاشمی رفسنجانی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران-کد پستی 5157944533
چکیده
پلها به عنوان عناصر مهم وکلیدی در شبکه شریانی یک کشور، نقش منحصر به فردی را به لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی ایفا میکنند، لذا تامین ایمنی آنها از اولویت واهمیت بالایی برخوردار است. پس با توجه به اهمیت پلها وقرارگیری آنها درمناطقی که ممکن است خاک دارای مقاومت لازم نباشد، بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه امری ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق با مدل کردن خاک و سازه به روش اجزا محدود به بررسی اثرات اندرکنش خاک و سازه در پلهای بتن آرمه در حالت سه بعدی برای پل سه دهانه پرداخته می شود. این سازه به روش مودال وتاریخچه زمانی با استفاده از نرم افزار ANSYS مورد تحلیل قرارگرفته و مقادیر برش پایه، تغییرمکان حداکثر پایه وکرنش برشی حداکثر خاک در تماس با سازه درانواع حالات ممکن برای خاک بستر مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که نرم افزار ANSYS به خوبی قادر به شبیه سازی خاک به روش المان محدود می باشد. ضمنا همانطور که انتظار می رفت، تغییر مکان و کرنش برشی نقطه هدف در سازه با نرمتر شدن خاک افزایش می‌یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study of Seismic behavior of Lateral Support in Concrete Bridge under Near and Far Field Earthquakes with Considering Soil-Structure Interaction
Authors
Ali Farajzadeh, Arash Mousavi, Rouzbeh Tabriz
Abstract
Bridges as a life line in transportation networks of a country have a unique role in terms of economic, political and military. Therefore, safety of bridges are very important. So, with considering the importance of bridges and their placement in areas where the soil may not have the required strength, study of the soil-structure interaction is so necessary. In this study, with 3D modelling soil and structure with using finite element method, evaluation of soil-structure interaction effects in concrete bridge with three span was performed. The structure base on modal and time history was analyzed with using ANSYS software. Also, soil in four condition based on shear strength and geotechnical properties was modeled. In continue, value of base shear, maximum displacement in bridge foundations and maximum shear strain in soil were evaluated. Results of this study showed that ANSYS software can modelling the structure and with softening the soil displacement and strain in bridges growth up.
Keywords
soil-structure interaction, time history analysis, Concrete Bridge, ANSYS