اثر نرمی تکیه‌گاه‌های کشسان انتهایی بر ضریب طول موثر ستون
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1کیلومتر 5 جاده قوچان- مشهد/ دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
2دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی قوچان
چکیده
در این مقاله به بررسی اثر نرمی تکیه‌گاه‌های کشسان انتهایی بر ضریب طول موثر ستون‌های منشوری با تکیه‌گاه‌های کشسان پرداخته می‌شود. راهکار، برپایه حل دقیق معادله دیفرانسیل حاکم بر رفتار ستون زیر اثر بار محوری می‌باشد. در این میان، از نگره‌ی تیر اولر- برنولی بهره‌جویی خواهد شد. افزون بر این، نرمی تکیه‌گاه‌های کشسان دو سر ستون با فنرهای انتقالی و دورانی خطی الگو‌سازی می‌شوند. در ادامه، با در اختیار داشتن پاسخ دقیق تغییر شکل ستون و وارد نمودن شرط‌های مرزی کلی، ماتریس ضریب‌های ثابت تغییر شکل برپا می‌گردد. با صفر نهادن دترمینان این ماتریس، ضریب طول موثر ستون با شرط‌های مرزی گوناگون در دسترس قرار خواهد گرفت. بر این پایه، نخست، راستی‌آزمایی پاسخ‌های رابطه‌سازی پیشنهادی با دیگر متن‌های پژوهشی صورت می‌پذیرد. به دنبال آن، اثر شرط‌های گوناگون تکیه‌گاهی بر ضریب طول موثر ستون به شکل گسترده‌ای ارزیابی می‌شود. پاسخ‌ها نمایانگر اثر قابل توجه نرمی تکیه‌گاه‌ها بر ضریب طول موثر ستون می‌باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of flexibility of end restraints on the effective length coefficient of column
Authors
mohsen bambaeechee, mohammad hajjaran khorasani
Abstract
In this paper, the effects of flexibility of the elastic end restraints on the effective length coefficient of prismatic columns are investigated. The proposed method is based on the exact solution of the differential equation governing the column under the axial load. In the meantime, it will be consider of the Euler-Bernoulli beam theory. Moreover, the flexibility of the elastic supports of the column with rotational and translational linear springs is modeled. In the following, with finding the deformation of column and the entering of the general boundary conditions, the matrix of constant coefficients is assembled. By setting the determinant of this matrix to zero, the effective length coefficient of the column with various boundary conditions will be available. On this basis, firstly, the verification of the proposed correlation responses is made with other research texts. Subsequently, the effect of various end restraints on the effective length coefficient of the column is widely evaluated. The results show the effect of the flexibility of the column on the effective length coefficient of the column are significant.
Keywords
Stability Analysis, Elastic end restraints, Prismatic column, Exact Solution, Effective length coefficient