مقاوم سازی تونل ها در برابر بار انفجار زیرزمینی با استفاده از میل مهار
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1کوی امام جعفر صادق (ع) بوستان 7 شرقی پلاک 61 طبقه 2
2تهران-شاهدشهر-بلوار شهدا-خیابان شهید باهنر-کوچه شهید حمیدرضا کرم-پلاک 5-واحد5
چکیده
امروزه در کشورهای پیشرفته احداث تاسیسات مستحکم زیرزمینی از جمله انواع تونل، پناهگاههای زیرزمینی، انبار مهمات و تسلیحات نظامی و .... به منظور حفظ و نگه داری منابع حیاتی و استراتژیک کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به ساخت تسلیحات جدید و بمب های نفوذ کننده که توانایی نفوذ به اعماق خاک و سپس انفجار را دارند؛ لذا بررسی روش های مقاوم سازی سازه های مدفون از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش ابتدا به مدل سازی دینامیکی بار انفجار زیرزمینی در بالای تونل می پردازیم، سپس روش استفاده از میل مهارهای فلزی برای خاک های سخت و در جهت کاهش تغییر شکل تونل و ناپایداری های ایجاد شده در خاک اطراف آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهیم. در این تحقیق از روش مدل سازی عددی و استفاده از نرم افزار تحلیلی پلکسیس استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که استفاده از میل مهارها در تثبیت خاک اطراف تونل باعث کاهش 90 درصدی مقدار جابجایی بالای تونل با عمق ثابت و در اثر وقوع انفجار می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Reinforcement of tunnels against underground explosion load by using anchors
Authors
isfahan, saber Tehran
Abstract
Today, in advanced countries, the construction of underground installations, such as tunnels, underground shelters, ammunition and arms armaments, is very important in order to preserve vital and strategic resources of countries Due to the construction of new weapons and penetrating bombs capable of penetrating the depths of the soil and then the explosion. the study of the methods of retrofitting buried structures is very important.in this study, we first study the dynamic modeling of underground explosion load above the tunnel, and then the method of using anchors for hard soils in order to reduce the tunnel deformation and instabilities created in the surrounding soil was investigated and evaluated. In this research, numerical modeling and Plaxis analytical software are used. The results show that the use of anchors in soil stabilization around the tunnel causes a 90% reduction in the amount of high tunnel displacement with constant depth and explosion. .
Keywords
tunnel, Explosion, PLAXIS, Reinforcement, Numerical Modeling, anchor