اندرکنش سیال و سازه در تحلیل لرزه ای مخازن هوایی ذخیره سیال
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
بلوار پیروزی 42 پ 91
چکیده
مخازن هوایی فلزی به علت قابلیت نگهداری آب و یا هر مایع دیگری اهمیت حیاتی خاصی دارد مخازن هوایی بدلیل دارا بودن هندسه خاص خود شامل ارتفاع زیاد و دارار بودن جرم سنگین در بالای پایه جزو سازه های خاص دسته بندی می شود. این سازه ها عموما در راستای افقی انعطاف پذیری دارند. با توجه به تخریب تعدادی از این سازه ها تحت زلزله های اخیر همچنین نیاز شدید منابع حیاتی آب پس از زلزله نیاز شدیدی احساس می شود. لزوم بررسی رفتار مخازن در هنگام وقوق زلزله و راه های مقابله با آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است. مخازن هوایی از جمله سازه های مهم و حیاتی در هنگام زلزله و پس از وقوع آن می باشند. به همین سبب رفتار لرزه ای مخازن هوایی توجه بسیاری از محققین را جلب نموده است. اما همواره در بحث تحلیل لرزه ای مخازن رفتار سیال و سازه را تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل اثر اندرکنش سیال و سازه در بحث لرزه ای مخازن مسئله مهم و حائز اهمیت است. که در مقاله حاضر برای مخازن هوایی فلزی با تغییر ارتفاع پایه مخزن با استفاده از روش اجزا محدود ارائه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Fluid and Structural Interaction in Seismic Analysis of Air Reservoirs
Authors
mashhad
Abstract
Metallic metal tanks are of vital importance because of the ability to hold water or any other liquid. Air reservoirs are classified as special structures due to their special geometry including high altitude and heavy metal adherence above the base. These structures are generally horizontal in the direction of flexibility. Due to the destruction of some of these structures under recent earthquakes, there is a strong need for the vital resources of water after the earthquake. The necessity of investigating the behavior of reservoirs during the earthquake and ways of coping with them is very important. Air tanks are among the most important structures during and after the earthquake this reason, the seismic behavior of air reservoirs has attracted the attention of many researchers. But in seismic analysis, reservoirs always affect the behavior of the fluid and the structure. For this reason, the effect of fluid and structure interaction on the seismicity of reservoirs is an important and important issue. Which is presented in the present paper for metallic metal reservoirs by changing the height of the base of the reservoir using a finite element method.
Keywords
Fluid Storage Tanks, Structural and Fluid Interaction, Seismic analysis