ارزیابی روش زمان دوام در تخمین ترتیب و محل تشکیل مفاصل پلاستیک در ساختمان های بتن آرمه نا منظم در پلان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1بلوار 17 شهریور خیابان هجرت کوچه هجرت سوم ساختمان مجید طبقه سوم غربی پلاک 41
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - دانشکده مهندسی عمران
چکیده
با توجه به نوپا بودن روش زمان دوام، برای فراگیر شدن استفاده از این روش در مسایل عملی و واقعی، نیاز به انجام تحقیقات گسترده‌ای با محوریت این روش کاملا محسوس می‌باشد به همین منظور در این پایان‌نامه 3 ساختمان (4, 7 و 10 طبقه) تحت 7 رکورد که طبق استاندارد 2800 ایران مقیاس شده‌اند مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند همچنین از یک رکورد که متوسط 20 رکورد آیین‌نامه FEMA می‌باشد استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می‌دهد در ساختمان 4 و 7 طبقه هیچ مفصل پلاستیکی تحت تحلیل تاریخچه زمانی تشکیل نشده است اما با افزایش تعداد طبقات در حالت سازه بدون نامنظمی و با نامظمی مفاصل پلاستیک از محدوده ایمنی جانی عبور کرده است. این در حالی است که در حالت زمان دوام در کلیه حالت‌ها مفاصل پلاستیک از محدوده ایمنی جانی عبور کرده است و با افزایش تعداد طبقات و افزایش میزان نامنظمی تعداد مفاصل تشکیل شده افزایش یافته و به حالت فروپاشی کامل می‌رسد. همچنین نتایج تحلیل نشان داد که مقدار نسبت دریفت تحت تحلیل زمان دوام برای حالت نامظمی 20 متر نسبت به حالت بدون نامنظمی در سازه 7 طبقه، 66/7 برابر افزایش داشته است. همچنین همین مقدار برای ساختمان 10 طبقه 2/2 برابر افزایش داشته است
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
T Estimation of the durability method in the estimation of the location and location of plastic joints in irregularly reinforced concrete structures in the plan
Authors
masood semnan, alireza mortezaei
Abstract
Remove new methods. Due to the novelty of the durability method, in order to learn about the use of this method in practical and real issues, the need for extensive research focused on this method is quite tangible. For this purpose, in this thesis, three buildings (4 , 7 and 10 floors) were evaluated under 7 records that were scaled according to Iran's 2800 standard. Also, a record of 20 records of the FEMA regulations has been used. The results of the analysis show that in the 4th and 7th floor buildings no plastic joints were formed during the analysis of the history of time, but with increasing number of floors in the structure of the structure without irregularity and with a certain degree of plastic joints crossed the Johnny safety range. This is while the plastic joints in the mode of durability have exceeded the safety limits and, with increasing number of floors and increasing irregularities, the number of joints formed increases and it collapses perfectly. Also, the results of the analysis showed that the amount of drainage ratio increased by a factor of 7.66 in the 7-story structure, under the durability time analysis for an unusual 20 m as compared with the irregular state. The same value for the 10th floor building has been increased by 2.2 times.
Keywords
nonlinear time history analysis, Endurance Time Analysis, Plastic hinge, Drift Ratio