بررسی ساختمان های بلند مرتبه 10 طبقه، 20 طبقه و 30 طبقه با سیستم باربر لوله در لوله در برابر حذف ستون های بحرانی با استفاده از بیشینه جابجایی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
خانی اباد نو خیابان میعاد شمالی کوچه شهید معظمی پلاک 32
چکیده
در این پژوهش سعی می شود تا با توجه به نوع سیستم سازه بلند مرتبه که بصورت سیستم لوله در لوله است که جزء روشهای نوین می باشد، میزان تأثیر خرابی پیشرونده با توجه به بیشینه جابجایی سازه به عنوان نکته مجهول بررسی شده و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق هدف ارزیابی رفتار ساختمان های بلند مرتبه 10 طبقه، 20 طبقه و 30 طبقه با سیستم باربر لوله در لوله در برابر حذف ستون های بحرانی می باشد، تا بر اساس آن بتوان در حیطه وظایف محوله به بهبود عملکرد سازه های لوله در لوله مورد پژوهش و افزایش مقاومت و پایداری آنها در برابر بحران ها و حوادث مذکور را با استفاده از بیشینه جابجایی سازه دست یافت. مهمترین نتیجه بدست آمده از این تحقیق بدست آوردن رفتار سازه لوله در لوله در مقابل حذف ستون و خرابی پیش رونده، مقاومت بالای آن در برابر خرابی پیش رونده می‌باشد. می توان دریافت مهمترین مشخصه سازه لوله در لوله وجود مسیر‌های متنوع انتقال بار می‌باشد و این به خاطر نزدیک بودن ستون‌ها و نامعینی بالای سازه می‌باشد./
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Examination of 10 storey, 20 storey and 30 storey high-rise buildings with tubing pipe system in the pipe against the removal of critical columns using maximum displacement
Authors
Hossein tehran
Abstract
In this research, it is attempted to investigate the effect of progressive failure on the maximum displacement of the structure as an unknown point, considering the type of high-order structural system, which is a pipe system in the pipe, which is a part of the new methods. The results of this analysis are analyzed. And analyze. In this research, the purpose of this study is to evaluate the behavior of high-rise buildings of 10 floors, 20 floors and 30 floors with a pipe-tube system in the pipe against the removal of critical columns.To this end, it is possible to improve the performance of pipe structures in the studied pipe in order to increase the resistance and stability of these structures against the crises and accidents by using the maximum displacement of the structures. The most important result obtained from this study is to obtain the behavior of the pipe structure in the pipe against the removal of the column and the progressive failure, its high resistance to breakthrough progression. The most important characteristic of the pipe structure in the tube is the existence of various load transfer paths, due to the fact that the columns are not very close to the structure
Keywords
Progressive breakdown, pipe system in pipe, cubic tube system, maximum displacement, FMA and GIA regulations