ارزیابی نقش شتابنگاشت‌های بکار رفته در تحلیل دینامیکی افزاینده بر تخمین تقاضای لرزه‌ای بر مبنای پارامتر شاخص شدت
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خوزستان،اهواز، پادادشهر، خیابان 15 غربی، پلاک 59
2دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده
در روش‌های نوین طراحی براساس عملکرد، تخمین قابل اعتماد تقاضای لرزه‌ای یکی از ارکان بنیادی محسوب می‌گردد که با توجه به عدم-قطعیت‌های فراوانی که در این تخمین وجود دارد، روش‌های متفاوتی جهت انجام آن پیشنهاد شده است. امروزه در میان این روش‌های متعدد تخمین تقاضای لرزه‌ای، روش تخمین بر مبنای پارامتر شاخص شدت، از مقبولیت بیشتری برخوردار است. در این روش دو نکته کلیدی وجود دارد، نخست پارامتر شاخص شدت و دوم شتابنگاشت‌های بکار رفته در تحلیل دینامیکی که ارزیابی نقش هر یک از آنها بر نتایج حاصل از تخمین هدف اصلی این پژوهش است. در این تحقیق با مدل‌سازی سه قاب خمشی فولادی 3، 9 و 15 طبقه در نرم افزار OpenSees و انجام تحلیل دینامیکی افزاینده غیر‌خطی بر روی آنها، اقدام به تخمین تقاضای لرزه‌ای با دو پارامتر شاخص شدت شتاب حداکثر زمین و شتاب طیفی مود اول گردید و نتایج بر حسب پارامترهای مختلف شتابنگاشت‌های مورد استفاده و پارامتر شاخص شدت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل در این تحقیق بطور کلی نشان می‌دهد شتاب طیفی مود اول بواسطه انحراف معیار کمتر در پراکندگی داده‌ها، شاخص شدت قابل اعتمادتری در مقایسه با شتاب حداکثر زمین است و نشان می‌دهد انتخاب آنها بر مبنای پارامترهای لرزه‌خیزی منطقی‌تر از انتخاب آنها بر اساس مقادیر دامنه می‌باشد که نتیجه‌ای قابل توجه محسوب می‌‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Assessment of the role of accelerations used in incremental dynamic analysis on seismic demand estimation based on the intensity index parameter
Authors
Narges Pargari, mehdi mahdavi adeli, alireza bahrami
Abstract
In the newest design based on performance, a reliable seismic demand assessment is considered to be one of the fundamental cornerstones. Considering the uncertainties that exist in this estimation, different methods have been proposed for doing so. Is. Today, among these multiple methods for seismic demand estimation, the estimation method based on the parameter of intensity index is more acceptable. There are two key points in this method: first, the intensity index parameter and the second accelerated values ​​used in dynamic analysis, which assesses the role of each of them on the results from the main goal of this study. In this research, three models of steel, 3, 9, and 15 steel frames were modeled in OpenSees software and a nonlinear incremental dynamic analysis was performed on them. The seismic demand was estimated using two parameters of maximum acceleration and acceleration intensity The spectrum of the first mode was determined and the results were analyzed according to the different parameters of the accelerometer and the intensity index parameter. The results of this study in general indicate that the spectral acceleration of the first mode due to the lower standard deviation in the data dispersion is the more reliable index of intensity compared to the maximum acceleration of the earth and indicates that their selection is based on logical seismic parameters Their selection is based on domain values, which is a remarkable result.
Keywords
Seismic demand, intensity index, spectral acceleration, Acceleration, flexural framing