ارزیابی لرزه ای قاب های فولادی مهاربندی شده مدرن، با تحلیل بهینه دینامیکی تاریخچه زمانی ترکیبی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1فارس شیراز
2استادیار تخصصی - دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
3دانشجو دکتری، گروه مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد لارستان ،ایران
چکیده
امروزه بحث مقاوم‌سازی لرزه‌ای سازه‌ها و ساختمان‌های موجود به یکی از محوری‌ترین مسائل موجود در مهندسی زلزله مبدل شده است. غالباً ساختمان‌هایی که نیاز به مقاوم‌سازی در برابر زلزله دارند در دو گروه عمده قرار می‌گیرند: گروه اول ساختمان‌هایی هستند که قبل از تدوین هرگونه ضوابط لرزه‌ای و یا پس از تدوین آن‌ها اما بدون رعایت آن ضوابط طراحی و ساخته‌ شده‌اند و بهره‌برداری از آن‌ها در حال حاضر نیز ادامه دارد. چنین ساختمان‌هایی در بیشتر موارد صرفاً برای بارهای ثقلی طرح‌شده و فاقد هرگونه پایداری لرزه‌ای به‌ویژه در برابر حرکات قوی و شدید زمین می‌باشند. در گروه دوم ساختمان‌هایی قرار می‌گیرند که مطابق ضوابط لرزه‌ای مشخصی طراحی و اجرا شده‌اند و اکنون به علت تغییر آن ضوابط و احیاناً افزایش سطح نیروهای طرح و یا تغییر در ضوابط شکل‌ پذیری نیاز به بهسازی دارند. در کشور ما به دلایل مختلف و به‌ویژه به علت جنبه‌های اقتصادی مسئله، در حال حاضر تمرکز بر روی مقاوم‌سازی ساختمان‌های گروه اول می‌باشد. در این مقاله ابتدا به تعیین بهترین شتاب نگاشت زلزله برای استفاده از روش تحلیل تاریخچه زمانی پرداخته سپس بر روی قاب های مدرن فولادی مهار شده آنالیز لرزه ای انجام گشته و نتایج را مشاهده میکنید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Seismic Analysis of modern braced steel frames, with optimal dynamic analysis of combined time histories
Authors
Ali Shiraz, Mohamad Karkon, Seyed Reza Musavi
Abstract
Today, the seismic resistance of existing structures and structures has become one of the most important issues in earthquake engineering. Often, buildings requiring earthquake resistance are divided into two main groups: the first group of buildings that were designed and constructed prior to the development of any seismic criteria or after their construction, but which have not been complied with and are now exploited. It continues. Such buildings are, in most cases, designed for gravity loads and lack any seismic stability, especially against strong and severe earth movements. In the second group, buildings that are designed and implemented in accordance with certain seismic conditions are now required to be modified due to changes in these criteria and possibly the increase in the level of design forces or changes in the formulation requirements. In our country, due to various reasons, and especially due to the economic aspects of the problem, the focus is on rehabilitating the first group buildings. In this paper, first, to determine the best earthquake mapping acceleration for using the time history analysis method, then a seismic analysis is performed on the modern steel frame and the results are observed.
Keywords
Modern steel frame, curtain, finite element, time history analysis