بررسی روش های بهبود نفوذ جوش در جوشکاری تیگ
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
بندرلنگه- کوی مینابی- خ پاسداران چهارم-منزل آیین کد پستی7971637549
چکیده
جوشکاری گاز بی اثر تنگستن که با عنوان جوشکاری قوس تنگستن تحت پوشش گاز محافظ نیز شناخته می شود، فرایندی است که از حرارت تولید شده توسط قوس الکتریکی میان الکترود غیرمصرفی تنگستن و قطعه کار، برای ذوب فلز در ناحیه اتصال استفاده می کند و حوضچه ی جوش مذاب را تولید می کند. ناحیه ی قوس توسط یک گاز محافظ پوشانده می شود تا از حوضچه ی جوش و الکترود غیرمصرفی محافظت شود. این روش جوشکاری، برای تولید جوش های با کیفیت بالا مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از رایج ترین روش های جوشکاری در صنایع تولیدی مانند صنعت فراساحل است. نقطه ضعف اصلی این روش، نفوذ جوش کم است. هدف از این مقاله، بررسی تکنیکهایی است که می تواند نفوذ و کیفیت جوش را در روش تیگ بهبود دهد. در این مقاله، روشهای بهبود نفوذ جوش تیگ مانند جوشکاری تیگ با جریان پالسی، جوشکاری تیگ با فلاکس فعال، جوشکاری با دو باند فلاکس، جوشکاری ترکیبی لیزر-تیگ و همچنین جوشکاری تیگ با دو گاز محافظ مورد بررسی قرار گرفته اند. مشاهده شده است که این روشها، سبب بهبود کیفیت و نفوذ جوش نسبت به روش تیگ متداول شده اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of methods for improving the penetration of welding in tig welding
Authors
Bandar Lengeh
Abstract
Tungsten Inert Gas (TIG) welding is also known as Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) process which is an arc based welding process that uses the arc between a non-consumable tungsten electrode and a work piece with the help of a shielding gas. The TIG welding is used to produce high quality welds and is one of the most popular technologies for welding in manufacturing industries Such as the offshore industry. The main disadvantage of TIG welding process is low weld penetration. The purpose of this review was to look into various techniques that may improve the weld penetration and weld quality in a TIG welding. In this review we discuss the influence of various types methods such as Activated Flux TIG, Flux Bounded TIG, Pulsed Current Tungsten Inert Gas Welding, Laser-TIG hybrid welding, Double shielded TIG process. It has been observed that these methods improve the quality and penetration of the welds than the conventional tig method.
Keywords
Tig welding- Improve weld penetration-Activated Flux Tig- Pulsed Current Tig Welding