مقایسه نحوه عملکرد سازه فولادی مهاربندی‌شده تحت بارهای زلزله و انفجار
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1سمنان شهرک الهیه خ حمد درب پنجم شمالی
2دانشگاه جامع امام حسین ع
چکیده
در دنیای امروز خطر بروز انفجار در نواحی شهری و مسکونی به‌صورت روزافزون در حال افزایش است و خسارات زیاد جانی و مالی ناشی از این حوادث موجب شده است که توجه عمومی در جهت چگونگی مقابله با آن برانگیخته شود. بسیاری از سازه‌های موجود به‌خصوص ساختمان‌هایی که در اماکن ویژه و با عناوین خاصی بناشده‌اند و بحث پدافندی در آن‌ها اهمیت زیادی دارد، در مقابل بارهای ناشی از انفجار آسیب‌پذیرند و لذا می‌بایست مقاومت آن‌ها در برابر چنین بارهایی ارزیابی‌شده تا با تدابیر پدافندی، نقاط حساس و بحرانی را اصلاح نمود. این مقاله مقایسه‌ای است بین پاسخ‌های ناشی از اثر بار انفجـاری سـطحی خارجی و پاسخ‌های لرزه‌ای، در یک سازه‌ی فولادی 5 طبقه. لازم به ذکر است که ساختمان مذکور توسط ویرایش سوم آیین‌نامه زلزله (2800) طراحی‌شده است که توسط ویرایش چهارم آیین‌نامه مذکور بازطراحی شده و سپس با استفاده از نرم‌افزار SAP2000 مدل‌سازی صورت گرفته و آستانه تحمل سازه و رفتار اعضا و المان‌ها تحت بار انفجاری استخراج شده و با زلزله مقایسه شده است. خروجی‌های به‌دست‌آمده حاکی از آن است که نحوه‌ی عملکرد سازه در زلزله و انفجار مشابه است و ضعف عمده‌ی آن در مهاربندها و قاب‌های با مهاربندی واگرا می‌باشد. هم‌چنین آسـتانه تحمل سـازه در برابر بار انفجـاری اعـمال شـده بر اساس پارامتر مسافت مقیاس شده، Z=13.8 ft/lb1/3 است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of the behavior of steel structures braced under earthquake and explosion loads
Authors
semnan, morteza noury
Abstract
In today's world, the risk of explosions in urban and residential areas is increasing and the huge financial and financial losses resulting from these incidents have caused public attention to be made to deal with it. Many of the existing structures, especially buildings constructed in special places and with special titles and whose defense debate is important, are vulnerable to the loads caused by the explosion, and thus their resistance to such loads should be assessed, with protection measures, critical points, and critical points. Corrected. This paper compares the responses of external surface explosive charge and seismic responses in a 5-story steel structure. It should be noted that the building was designed by the third edition of the Earthquake Regulations (2800), which was redesigned by the fourth edition of the Code and then, using SAP2000 software, the modeling was performed and the threshold of structural tolerance and the behavior of members and elements under extraction load were extracted and Compared to earthquake. The outputs indicate that the structure of the structure in the earthquake and the explosion is similar and its major weakness is in divergent curtain braces and frames. Also, the threshold of structural resistance to the explosive charge applied based on the scale distance parameter is Z = 13.8 .
Keywords
structure, steel, Earthquake, Explosion, comparison