تأثیر اندرکنش خاک و پی و سازه بر رفتار و طراحی سازه‌های فولادی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه سمنان
2تهران-سعادت آباد-میدان فرهنگ-پیوند دوم-ساختمان سبز-واحد 19
چکیده
مطالعات گذشته نشان می‌دهد که رفتار دینامیکی سازه متأثر از رفتار خاک زیر پی می‌باشد. در زمان وقوع زلزله، خاک زیر پی بر پاسخ دینامیکی سازه اثر می‌گذارد، به همین علت در نظر گرفتن انعطاف‌پذیری پی موجب تغییر نیروهای داخلی اعضا می‌گردد که منجر به توجه به اثر اندرکنش پی- سازه و خاک می‌شود. در این مطالعه سازه‌های 5، 10 و 20 طبقه از نوع قاب خمشی و مهاربندی ویژه در حالت‌های پای گیردار و انعطاف‌پذیر بر اساس آیین‌نامه 2800 تحلیل و طراحی‌شده‌اند و تحلیل‌های طیفی و تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی بر روی آن‌ها انجام گرفت. خاک نیز به‌وسیله‌ی مدل وینکلر با المان فنر مدل شده است. افزایش دوره تناوب، کاهش برش پایه و افزایش دریفت از اثرات اندرکنش خاک با سازه می‌باشد که دلیل مهمی برای موردتوجه قرار دادن این اثر در طراحی سازه‌ها می‌باشد. همچنین نتایج نشان دادند که تغییرات ذکرشده در سازه‌های مهاربندی بیشتر از قاب خمشی می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of interaction of soil and structure on behavior and design of steel structures
Authors
MohamadAli Kafi, Zahra Pakzad Masoule
Abstract
Previous studies show that the dynamic behavior of the structure is influenced by the behavior of the soil under the foundation. At the time of the earthquake, the soil under the foundation affects the dynamic response of the structure. Therefore, taking into account the flexibility of the foundation causes a change in the internal forces of the members, which leads to attention to the effect of interaction between foundation-structure and soil. In this study, structures of 5, 10, and 20 floor of the type of bending frame and Special bracing in both the fixed and flexible are designed and analyzed in accordance with the 2800 regulations, and spectral analyzes and dynamic analysis of linear time histories were designed. The soil is also modeled by the Winkler model with a spring element. Increasing the period of frequency, reducing the base shear and increasing drift of soil-structure interaction effects are considered an important reason for this effect is in structural design. The results also showed that the changes mentioned in the bracing structures are greater than the bending frame.
Keywords
Soil and Structural Interaction, Flexibility, Dynamic analysis, steel structures, Foundation